Dr. Cselényi István Gábor:

A lényeg, az anyag, a forma, és az érvényesség a keresztség valamint a bérmálás szentségében

Néhány perc a templom egy félreeső zugában, a legszűkebb család köré­ben, néhány csepp víz a kisgyermek homlokára, néhány alig érthetően elmormolt szó kíséretében, és az újszülött az egyház tagja lett - „érvényesen felvette a keresztséget”. - Íme, ez volt a zsinat elsőtti keresztelési gyakorlat, mind a latin, mind a görög szertartásban. És aztán csodálkoztunk, hogy ez a szentségkiszolgáltatás tudatilag alig hagyott nyomot a megkereszteltekben, intézménnyé vált, aminek a keresztény családok szinte csakis kötelességérzetből tettek eleget, de az nem hatott ki igazán életükre. E mögött a gyakorlat mögött a skolasztika szentségtana húzódik meg, amely különválasztotta a szentségi kegyel­met mint lényeget, s azt a látható jelet, amely ezt a belső taralmat közvetíti. Maga ez a kegyelem is jól körülhatárolható, definiálható, mint pl. a keresztség esetében az eredeti és egyéb bűnök eltörlése. Még inkább megragadható, jogilag is rögzíthető a külső jel két összetevője, az anyag és a forma -, ami a keresztség esetében pl. a víz és a keresztelési formula. Fontos még a szentségkiszolgáltató szándéka - hogy ti. úgy kívánjon eljárni, ahogy az a (katolikus) egyházban szokás. Így aztán a keresztség „érvényességéhez” valóban elég pár csepp víz, elég ha a formulát megfelelő szándékkal elmondjuk, a „többi” mind csak „díszítőelem”, akár el is hagyható. Hogy a résztvevőkre, az egyház többi tagjára milyen hatással van a szertartás, s egyáltalán, mi a „helye”, szerepe életünkben, az csak másodlagos, szinte mellékes. Íme, a racionalizmusra hajló szentségi szemlélet, amelynek veszélyeit és következményeit bevezetőben már láttuk.

A zsinat utáni gyakorlat sok tekintetben javított ezen a keresztelés-képen. A keresztséget újra a helyi közösség életmegnyilvánulásának látjuk, legtöbb helyen a szűkebben vett család körén túl az egész közösség színe előtt szolgáltatják ki, minél nagyobb ünnepélyesség mellett. A szertartás mágikussá válásának még a látszatát is kerülendő, a szülők, keresztszülők előkészítésben részesülnek. Ennyi a pozitívum, és ez nem kevés. Ugyanakkor hosszas viták kezdődtek akörül, hogy a szülők milyen feltételek mellett kérhetik gyermekük megkeresztelését, kik lehetnek keresztszülők stb. Ezek a viták újra jogi problémák felé terelik el az érdeklődést, végül is még mindig nyitva marad a kérdés: mi is megy végbe bennünk valójában a keresztségben és a többi szentségekben, s mi is itt a szertartás tulajdonképpeni szerepe?

A kérdés tovább vezet a többi szentség körére. A szentségi jelek elvonttá válásának veszélye a többi szentségre is leselkedett s ma is leselkedik. Bár a zsinat hangsúlyozta a szentmisén való „aktív részvételt”, az oltáriszentség prob­lematikája továbbra is arra szűkül le számunkra, mikor és hogyan változik át a kenyér és a bor Krisztus testévé-vérévé, és alig gondolunk az eukarisztia további hatásaira, így pl. arra, hogy itt jön létre az egyház, mint közösség. A többi szentség esetében is a konkrét anyagok, mozzanatok - olaj, a belső töredelem, a házasságkötési szándék, a kézföltétel -, illetve a helyes formula áll figyelmünk előterében, de végül is homályban marad, hogy közben üdvösségmisztériumok részesei leszünk, főleg pedig az: ki cselekszik itt a „külső feltételek” keretei között.

Ez az a pont, ahol értékes indításokat nyerhetünk a keleti rítus liturgia-szemléletéből, amely szentírási-patrisztikai gyökerekből táplálkozik, s így a Nyugaton megszokottnál szélesebb összefüggésbe ágyazza a szentségek kérdé­sét is. Mint a zsinat is elismerte, Kelet - az ortodox egyházat és a katolikus keleti egyházat egyaránt értve a megjelölésen - éppen a liturgiában, a szentségek kérdésében őrzött meg számos olyan értéket, amely segítheti a ma szükséges megújhodást. Feltétlenül ezek közé tartozik az a liturgikus teológia is, amelyet alábbiakban Alexander Schmemann Of Water and the Spirit (Vízből és Szentlélekből) c. műve és Timkó Imre: Hieros gamos (Szent házasság) c. kéziratos munkája alapján szeretnék körvonalazni.