A szülőasszony avatási rendje

Az avatandó asszony gyermekével vagy anélkül megjelenvén a templomajtónál, az áldozópap epitrakélionba öltözve kezdi:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Azután a nap tropárja. Dicsőség, most és: Istenszülői ének.

Pap: Összes szenteid s az Istenszülő esedezései által add nekünk Urunk békességedet és könyörülj rajtunk, mint egyedül irgalmas!

Keresztet vet rájuk és kezével érintve az asszony fejét mondja:

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Úr Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, ki igéddel az eszes és az értelemnélküli természetet alkottad, s a nemlétből mindent létrehoztál, kérünk, hozzád esedezünk: tisztítsd meg a kegyességed által megtartott s most szentegyházadhoz járuló N. szolgálódat minden vétektől és szennytől. Méltasd őt, hogy szent titkaidban kárhozat nélkül részesüljön!

(Ha a gyermek meghalt, mondja:)

Mert jóságos és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

(Ha a gyermek jelen van, az áldozópap így folytatja:)

És a tőle született eme kisdedet áldd meg, növeld, szenteld meg, adj neki értelmi erőt, tiszta életet és igazi bölcsességet; mert te hoztad őt létre s megmutattad neki az érzéki és lelki világosságot a te egyszülött Fiad által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Ima
az anya felett

Pap: Úr Istenünk, ki az emberi nem üdvözítésére e világra jönni kegyeskedtél, tekints N. szolgálódra is. Méltasd őt, hogy a tisztes áldozópapi rend imádságai által a te szent, katolikus egyházadhoz járuljon, dicsőséged templomába lépjen és legtisztább testedben s véredben részesüljön. A negyven nap leteltével oldozd fel őt minden testi tisztátalanságtól és lelki szennytől, hogy méltó legyen a te szent hajlékodban való megjelenésre, s velünk együtt dicsőítse legszentebb nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ima
a gyermek felett

A pap keresztet vet reá s mondja:

Úr Istenünk, ki mint kisded a negyvenedik napon a házassági viszonyt nem ismerő Szűz Máriától, a te szent Anyádtól, törvényszerűleg a templomba vitettél s a jámbor Simeon karjain hordoztattál, álld meg a mindenség Teremtője előtt megjelent e kisdedet is és növeszd fel őt minden jó s előtted kedves dologra. Kisdedek valódi oltalmazója, szent kereszted jelével távolíts el tőle minden ellenséges erőt, hogy a szent keresztség által, melynek felvételére méltónak találtatott, nyerje el országod választottainak részét, s velünk együtt őriztessék meg az egyvalóságú és osztatlan Háromság szent malasztjával. Mert téged illet minden dicsőség, hála és imádás kezdetnélküli Atyáddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Bevezeti a templomba mondván:

Bevezettetik Isten szolgálója N. az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.

Bemegy a te házadba, imádkozik szent templomodban.

A templom közepén:

Bevezettetik Isten szolgálója N. A templom közepén dicsőít téged.

Ha a gyermek leányka, a képállvány ajtaja elé, ha pedig fiú, akkor a szentélybe viszi mondván:

Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a tőled küldött Üdvözítőt, kit rendeltél minden népek színe elé, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül a te népednek, Izraelnek. (Lk 2,29)

Átadja a gyermeket az anyjának, szentelt vízzel hinti meg az asszonyt e szavakkal:

A mindenható Istennek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek békessége s áldása szálljon reád s maradjon veled mindenkor!

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, ki a mi üdvösségünkért a jámbor Simeon karjain nyugodott, az ő legtisztább anyjának s minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk s üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető!

Nép: Ámen.