Áttérő visszavétele

Az Egyházi Főhatóság meghatalmazásával rendelkező pap epitrakéliont ölt magára s a templom előcsarnokába megy, ahol az áttérő két tanúval várja. A pap nyugat felé fordulva imádkozik:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Akarsz-e a katolikus Anyaszentegyház görög szertartású tagja lenni?

Áttérő: Akarok.

A pap keresztet vet az előtte álló, kelet felé néző áttérőre és mondja:

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.

Jobbját az áttérő fejére teszi és mondja:

A te nevedben, igazságnak Úristene, egyszülött Fiad és Szentlelked nevében teszem föl kezemet védőszárnyaid alá menekülő, szent nevedhez járuló N. szolgádra. Távolítsd el tőle a régi tévelyt, töltsd be őt magad iránt hittel, reménnyel és szeretettel, hogy ismerje meg, miképp te vagy az egyedüli igaz Isten s egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus és a te Szentlelked. Add, hogy mindenben parancsolataid szerint járjon, s ami előtted kedves, azt cselekedje; mert aki azokat megcselekszi, él azok által (Gal 3,12). Írd be őt az élet könyvébe, fogadd be örökséged nyájába. Dicsőíttessék benne a te szent neved, kedves Fiadé, a mi Urunk Jézus Krisztusé és elevenítő Szentlelkedé. Legyenek szemeid mindenkor irgalommal őrajta és füleid figyelmesek könyörgésének szavára. Vidámítsd meg őt kezeinek műveiben s minden nemzedékében, hogy imádva s dicsőítve a te nevedet, nagynak, fölségesnek valljon téged és dicsérjen élete minden napján. Mert téged magasztalnak az összes mennyei Erők s tied a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Bevezeti a templomba az analogion elé. Azon ott van két égő gyertya közt a kereszt és előtte a szent evangélium. Az áttérő elmondja a hitvallást:

Én N. erős hittel hiszem és vallom mindazt, amit a Jézus Krisztustól alapított katolikus Anyaszentegyház tanít, és hitvallása magában foglal.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében.

És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született;

Világosság Világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett; ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek.

Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szúz Máriától, és emberré lett.

És megfeszíttetett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint.

És fölment a mennyekben és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel, ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége.

És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára.

Várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Ámen.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus hét szentséget alapított az emberek üdvösségére: a keresztséget, bérmálást, oltáriszentséget, bűnbánat szentségét, betegek kenetét, egyházi rendet és a házasságot. Hiszem azt is, hogy a római pápa Jézus Krisztus helyettese a földön, az egész Anyaszentegyháznak látható feje; aki nem tévedhet akkor, amikor hit és erkölcs dolgában hivatalosan és ünnepélyesen tanít.

Hiszem a maga teljességében mindazt, amit a katolikus apostoli Anyaszentegyház meghatározott és hitünk tanításaként kijelentett és ahhoz egész lelkemből ragaszkodom. Minden tévedést és szakadást, amit az Anyaszentegyház elvetett, én is elvetek.

Ígérem, fogadom és esküvel megerősítem, hogy ezt az igaz katolikus hitet, mely nélkül senki sem üdvözülhet, melyet most önként vallok és meggyőződéssel tartok, Isten segítségével életem utolsó leheletéig sértetlenül megőrizem és állhatatosan vallom. Arról is gondoskodom, hogy akiknek gondozása engem illet, azok is megtartsák, hirdessék és tanítsák.

Az áttérő jobbjával az evangéliumot érinti és így fejezi be:

Úgy segéljen engem az Isten és szent evangéliuma.

Az áttérő megcsókolja az evangéliumot. Elmondják az 50. zsoltárt:

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

A pap feloldozza az áttérőt az egyházi fenyíték alól:

A mi Urunk és Istenünk Jézus Krisztus oldozzon fel téged. A tőle való hatalommal, Szentséges egyetemes főpásztorunktól, N. római pápától (vagy: Istenszerető N. püspökünktől) nyert felhatalmazással én is feloldozlak téged a kiközösítés kötelékéből, melybe bűneid miatt beleestél, és visszahelyezlek téged a hívek közösségébe és egységébe, valamint az Anyaszentegyház szentségeinek élvezetébe, az Atyának † és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Nép: Ámen.