Bérmálás

Ha a kereszteléstől elkülönítve kell kiszolgáltatni, a pap epitrakéliont és felont ölt és mondja:

Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e szent olajjal való megkenés által áradjon Isten N. szolgájára (szolgálójára) isteni erő minden ördögi cselvetés és minden ellenséges ármánykodás és támadás legyőzésére, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e szent olajjal való megkenés folytán szilárd, erős és állhatatos legyen a katolikus hitben és reménységben élete minden napján, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e szent kenettel való megkenés által nyerjen isteni kegyelmet és bátran, félelem és szégyenkezés nélkül vallja meg Krisztus Istenünk nevét minden ember előtt, és mindenkor kész legyen érte szenvedni és meghalni, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Áldott vagy te, mindenható Úristen, minden jónak kútfeje s az igazság napja, ki egyszülött Fiadnak, a mi Istenünknek megjelenése által a sötétségben levőkre az üdvözülés világosságát árasztottad, s nekünk méltatlanoknak a szenteltvízben boldogító megtisztulást és az éltető kenetben isteni megszentelést ajándékoztál; ki mostan is eme újonnan felvilágosított szolgádat víz és Lélek által újjászülni kegyeskedtél bűneinek bocsánatot ajándékozván: magad Urunk, mindenek legkegyelmesebb királya, ajándékozd neki a te szent, mindenható s imádandó Lelked ajándékának pecsétjét is és a Krisztusod szent testében és drága vérében való részesülést. Őrizd meg őt a te a te szentségedben, erősítsd meg az igaz hitben. Szabadítsd meg őt a gonosztól s annak minden csalárdságától. Tartsd meg lelkét üdvösséges félelmed által tisztaságban és igazságban, hogy összes cselekedetei és szavai által kedvedet teljesítvén, mennyországodnak fiává és örökösévé legyen. Mert te vagy a mi Istenünk, a könyörület és üdvösség Istene, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az imádság után a pap bérmaolajjal megkeni a bérmálkozó homlokát, szemét, orrát, száját, fülét, mellét, kezét, lábát miközben mondja:

A Szentlélek ajándékának pecsétje. Ámen.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(8. hang)

Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.

Vers: Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő kezeinek alkotmányát hirdeti az égboltozat.

Egész földre elhat az ő szózatuk, és a földkerekség határaira igéjük.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(ApCsel 2,1-11)

Felolvasó: Ama napokban, mikor elérkeztek a pünkösd napjai, mindnyájan egy akarattal ugyanazon helyen valónak. És lőn hirtelen az égből, mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, és betölté az egész házat, ahol ülnek vala. És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng, mely leszálla mindenikre közülük. És betelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólani különböző nyelveken, amint a Szentlélek ad vala szólaniok. Valának pedig Jeruzsálemben lakó zsidók, istenfélő férfiak, mindenféle nemzetből, mely az ég alatt vagyon. Amint pedig e szózat lőn, sokaság gyülekezék egybe, és megháborodék elméjében, mert kiki saját nyelvén hallja vala szólani őket. Álmélkodának pedig mindnyájan és csodálkozának, mondván egymásnak: Íme mindnyájan, ezek kik szólanak, nemde galileaiak? Miképpen hallottuk tehát mi, kiki saját nyelvünket, melyben születtünk? Partusok, médusok és elamiták, és akik lakják Mezopotámiát, Judeát és Kappadóciát, Pontust és Ázsiát, Frigiát és Pamfiliát, Egyiptomot és Líbia részeit, mely Cirene körül vagyon, és a római jövevények, a zsidók is és a megtértek, a krétaiak és arábiaiak, hallottuk őket szólani a mi nyelveinken Isten nagy dolgait.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent János evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Jn 7,37-52)

Pap: Figyelmezzünk! Az ünnep utolsó nagy napján megálla Jézus és kiálta, mondván: Ha ki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, mint az írás mondja, élővíz patakjai folynak majd őbelőle. Ezt pedig a Lélekről mondotta, melyet veendők valónak az ő nevében hivők, mert még nem adatott vala a Szentlélek, mivel Jézus még nem dicsőíttetett meg. Azon seregből tehát sokan, midőn hallották az ő beszédeit, mondák: Ez bizonnyal a próféta. Egyebek mondák: Ez a Krisztus. Némelyek pedig mondák: Vajon Galileából jön-e a Krisztus? Nem azt mondja-e az Írás, hogy Dávid ivadékából és Betlehem helységéből, honnan Dávid vala, jön a Krisztus? Szakadás lőn tehát a seregben őmiatta. Némelyek pedig közülük meg akarák őt fogni, de senki sem veté rá kezeit. Eljövének tehát a poroszlók a Papi fejedelmekhez és farizeusokhoz és ezek mondák nekik: Miért nem hoztátok el őt? Felelének a poroszlók: Soha ember így nem szólott, mint ez az ember. Mondák azért nekik a farizeusok: Talán ti is el vagytok ámítva? Vajon a fejedelmek vagy a farizeusok közül hitt-e valaki őbenne? De ez a Népsereg, mely nem tudja a törvényt, átkozott. Mondá nekik Nikodémus, az, ki éjjel jött hozzája, ki egyik vala közülük: Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt nem hallja tőle, és nem érti meg, mit cselekedett? Felelének és mondák neki: Vajon te is galileai vagy-e? Vizsgálódjál és lásd, hogy Galileából próféta nem támad. – Ismét szóla tehát nekik Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem az élet világossága lesz nála.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Urunk és Istenünk, Krisztus! Ez a szolgád (szolgálód), ki magára öltött téged, velünk együtt fejet hajt neked. Őrizd meg őt, hogy legyőzhetetlen bajvívó legyen azokkal szemben, akik ellenségesen, oktalanul reá és reánk támadnak. Mert tied az irgalom s kezedben van üdvösségünk. Azért dicsőítünk téged kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még istenszerető N. püspökünkért, lelki atyáinkért és Krisztusban minden atyánkfiáért.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten szolgájának (szolgálójának), a bérmaszülőnek életéért, békéjéért, egészségéért, üdvösségéért, és bűneinek bocsánatáért.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Istennek Szentlélekkel most betöltött N. szolgájáért (szolgálójáért), hogy megőriztessék a hit tiszta vallásában, tökéletes ájtatosságban és Krisztus parancsolatainak teljesítésében élte minden napján.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, ki Szentlelkét tüzes nyelvek alakjában leküldötte szent tanítványaira és apostolaira, az ő legtisztább Anyjának és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Ámen.