A keresztség és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása

I. Névadás

Az áldozópap epitrakélion és felonba öltözve a templom bejáratánál váró keresztelendő mellett kezdi:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A napi szent vagy a templomünnep elbocsátó tropárja.

Ezután az áldozópap a keresztelendő homlokát, ajkait és mellét † alakban jelzi e szavakkal:

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, kérünk téged, esedezünk hozzád: jegyeztessék orcád világossága N. szolgádra, jegyeztessék a te egyszülött Fiad keresztje ez ő szívébe és lelkébe, hogy a világ hiúságát és az ellenség minden rosszakaratú incselkedését kerülje s a te parancsolataidnak engedelmeskedjék; add Uram, hogy a te soha meg nem tagadandó szent neved maradjon rajta s alkalmas időben vétessék fel anyaszentegyházadba és erősíttessék Krisztusod drága kegyszereivel, hogy a te parancsolataid szerint élvén és a szent kereszt pecsétjét sértetlenül megőrizvén, nyerje el országod választottainak boldogságát. A te egyszülött Fiadnak kegyelme és emberszeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

II. Fölvétel a jelöltek közé

Az áldozópap háromszor lehel a keresztelendő arcára, mondván:

Az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Ezután jobb kezét a gyermek fejére teszi s a következő imát mondja:

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: A te nevedben, igazságnak Úr Istene, egyszülött Fiad és Szentlelked nevében teszem föl kezemet védőszárnyaid alá menekülő, szent nevedhez járuló N. szolgádra. Távolítsd el tőle a régi tévelyt, töltsd be őt magad iránt hittel, reménnyel és szeretettel, hogy ismerje meg, miképp te vagy az egyedüli igaz Isten s egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus és a te Szentlelked. Add, hogy mindenben parancsolataid szerint járjon, s ami előtted kedves, azt cselekedje; mert aki azokat megcselekszi, él azok által (Gal 3,12). Írd be őt az élet könyvébe, fogadd be örökséged nyájába. Dicsőíttessék benne a te szent neved, kedves Fiadé, a mi Urunk Jézus Krisztusé és elevenítő Szentlelkedé. Legyenek szemeid mindenkor irgalommal őrajta és füleid figyelmesek könyörgésének szavára. Vidámítsd meg őt kezeinek műveiben s minden nemzedékében, hogy imádva s dicsőítve a te nevedet, nagynak, fölségesnek valljon téged és dicsérjen élete minden napján. Mert téged magasztalnak az összes mennyei Erők s tied a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Imádságok
a gonosz szellem kiűzésére

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Sátán, megfedd téged az Úr, ki e világra jött, az emberek között lakozott, hogy zsarnokságodat lerontsa, az embereket kötelékedtől megszabadítsa; ki a keresztfán az ellenséges erőket legyőzte, amikor a nap elsötétült, a föld megrendült, a sírok megnyíltak s a szentek testei föltámadtak; ki halálával megtörte a halált és megsemmisítette a halálbirodalom uralkodóját, azaz téged, sátán. Kényszerítlek Istenre, ki megmutatta az élet fáját s annak megőrzésére kétélű, tüzes karddal kerubokat rendelt, légy kitiltva és távozz el! Annak nevére kényszerítlek, ki a tenger színén mint szárazon járt s a szélvésznek parancsolt, kinek tekintete kiszárítja a vizek mélységét és fenyítése elenyészti a hegyeket, mert most is ő parancsol neked általunk. Rettegj, menj ki s távozzál e teremtményből. Vissza ne térj, ne találkozzál vele, ne környékezd őt sem éjjel, sem nappal, sem reggel, sem délben, hanem menj a te földalatti országodba az ítélet meghatározott nagy napjáig. Félj a kerubokon trónoló s a mélységbe látó Istentől, akitől rettegnek az angyalok, arkangyalok, királyi székek, uralmak, fejedelemségek, erők, hatalmasságok, a sokszemű kerubok s a hatszárnyú szeráfok; kitől reszket az ég, a föld, a tenger s minden, ami bennük van. Menj ki, távozzál Krisztus Istenünknek e megjelölt s újonnan választott harcosától. Annak nevére kényszerítlek, ki a szelek szárnyain jár, s angyalait égő tűzzé teszi. Menj ki, távozzál e teremtményből minden erőddel s angyalaiddal együtt. Mert megdicsőíttetett az Atya és Fiú és Szentlélek neve, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Seregek Ura, Izrael Istene, minden betegség és fájdalom orvoslója, tekints kegyesen N. szolgádra, méltasd őt atyai látogatásodra, s minden sátáni cselvetést távoztass el tőle. Fedd meg, űzd ki belőle a tisztátalan lelket. Tisztítsd meg kezed művét, s ellenállhatatlan hatalmaddal vesd gyorsan lábaid alá ellenségedet. Adj N. szolgádnak győzelmet a sátán s a tisztátalan szellemek fölött, hogy tőled kegyelmet nyervén méltó legyen halhatatlan, mennyei titkaidra s dicsőítsen téged, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Uralkodó Urunk, ki az embert képedre és hasonlatosságodra teremtetted és jogot adtál neki az örök életre, kit nem vetettél meg a bűnbeesés után sem, hanem Fölkentednek megtestesülése által üdvözítteted a világot: magad Urunk fogadd be mennyei országodba az ellenség rabságából megváltott e teremtményedet is. Nyisd meg értelmi szemeit, hogy tündököljön benne evangéliumod napjának világossága. Adj életéhez fénylő angyalt, ki megmentse őt minden ellenséges cselvetéstől, bántalmaktól, a déli gonosz támadásától (Zsolt 90,6) s a tisztátalan gondolatoktól.

Itt az áldozópap † alakban háromszor a gyermek homlokára, szájára és mellére lehel, s mindannyiszor mondja:

Űzz ki belőle, szívében fészkelő s rejtőző minden gonosz és tisztátalan szellemet!

Azután folytatja:

A tévely szellemét, a gonoszság szellemét, a bálványimádás és mindennemű fösvénység szellemét, a hazugság s az ördög ösztönzéséből benne működő érzékies tisztátalanság szellemét. Tedd őt Krisztusod szent nyájának lelki juhává, egyházad tisztes tagjává, országod fiává és örökösévé, hogy parancsolataid szerint élvén s a keresztpecsétet sértetlenül a köntöst pedig szennytelenül megőrizvén, nyerje el országod dicsőültjeinek boldogságát. A te egyszülött Fiadnak kegyelme, irgalma s emberszeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Most az áldozópap napnyugat felé fordítja a keresztelendőt s háromszor kérdezi tőle:

Ellene mondasz-e a sátánnak, minden cselekedetének, minden szolgálatának s minden kevélységének?

Felelet: Ellene mondok.

Pap: Ellene mondottál-e a sátánnak?

Nép: Ellene mondottam.

A keresztelendőt kelet felé visszafordítva kérdi:

Pap: Egyesülsz-e Krisztussal?

Felelet: Egyesülök.

Pap: Egyesültél-e a Krisztussal?

Felelet: Egyesültem.

Pap: Hiszel-e benne?

Felelet: Hiszek benne, mint Királyban és Istenben.

Ekkor bevezeti őt a templomba és mondja:

Bemegy, a te házadba, imádkozik szent templomodban. (Zsolt 5,8)

Ez alatt a keresztszülők a hitvallást mondják:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében.

És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született;

Világosság Világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett; ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek.

Aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.

És megfeszíttetett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint.

És fölment a mennyekben és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövend dicsőséggel, ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége.

És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőíttetik, ki szólott a próféták által.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára.

Várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Ámen.

Pap: Áldott az Isten, ki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön s az igazság ismeretére jusson, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uralkodó Istenünk, aki N. szolgádat szent fölvilágosításodhoz hívtad, méltasd őt szent keresztséged nagy malasztjára. Vetkőztesd ki őt régi állapotából s újítsd meg az örök életre. Töltsd be őt Szentlelked erejével a Krisztusoddal való egyesülésre, hogy többé ne a testiség rabja, hanem a te országod bajnoka legyen. A te egyszülött Fiadnak akarata s könyörületessége által, kivel együtt áldott vagy, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ima
A jelöltek (katekumenek) olajának megszentelésére

Az áldozópap háromszor az olajra lehel s azt † alakban háromszor jelezve mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Atyáink uralkodó Úr Istene, ki a Noé bárkájában levőknek, engesztelődésed jeléül, szájában olajfaágat hozó galambot küldöttél s ez által a vízözöntől való megszabadulást s az isteni malaszt titkát jelképezted, később pedig az olajfa terményét szentségeid teljességéül rendelted, Szentlelked ereje, működése s lejövetele által áldd † meg ezt az olajat. Add, hogy az a romolhatatlanság kenete s az igazság fegyvere legyen, a test és lélek megújulására s minden ördögi cselvetés elűzésére szolgáljon, hogy mindnyájan, kik azzal megkenetnek, vagy abban más módon részesülnek, minden gonosztól megszabaduljanak. A te és egyszülött Fiad és legszentebb, jóságos és elevenítő Lelked dicsőségére, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap a jelöltek olajával † alakban megkeni a gyermek homlokát, miközben mondja:

Megkenetik Istennek szolgája N. a vigasság olajával, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, hogy megnyíljék elméje keresztény hitünk titkainak s igazságainak megértésére, elismerésére és befogadására.

Mellét kenve mondja:

Lelkének és testének gyógyulására, hogy szeresse az Úr Istent teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből és felebarátját, mint önnönmagát.

Vállait:

Hogy örömest vegye magára Krisztus kedves igáját, kegyelettel viselje az ő könnyű terhét és vesse el magától a testi gyönyöröket.

Füleit:

Szolgáljanak fülei a hit tanításainak meghallgatására s az isteni evangélium igéinek befogadására.

Kezeit:

Hogy szennytelenül emelje föl kezeit a szentekhez, cselekedjék igazat minden időben és áldja az Urat.

Lábait:

Hogy Krisztus parancsai szerint járjon.

A megkent testrészekről az olajat gyapottal letörli.

III. Keresztelés

Az áldozópap † alakban szentelt vizet önt a gyermek fejére s ez alatt mondja:

Kereszteltetik Isten szolgája (szolgálója) N. az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

A kántor olvassa:

31. zsoltár

Boldogok, kiknek megbocsáttattak gonoszságaik és kiknek bűneik elfödöztettek. Boldog a férfiú, kinek az Úr nem számítja be a bűnt és kinek lelkében nincs álnokság. Mivel hallgattam, megavultak csontjaim egésznapi kiáltásomban. Mert éjjel és nappal megnehezedett rajtam kezed; megtértem nyomorúságomban, midőn a tövis szurdalt. Vétkemet megvallottam neked és hamisságomat nem titkoltam el. Mondtam: megvallom magam ellen hamisságomat az Úrnak, és te megbocsátod bűnöm istentelenségét. Ezért könyörögjön neked minden szent alkalmas időben; és a nagy vizek áradása nem fog hozzá közeledni. Te vagy menedékem a szorongatástól, mely körülvett engem; te én örvendezésem, ragadj ki az engem környezőktől. Értelmet adok neked és megtanítlak téged az útra, melyen járj, és rajtad lesznek szemeim. Ne legyetek, mint a ló és öszvér, melyeknek nincs értelmük. Fékkel és zabolával szorítsd meg azok állát, kik hozzád nem közelednek. Sok a bűnös ostora; de az Úrban bízót irgalom veszi körül. Vigadjatok az Úrban és örvendjetek igazak és dicsekedjetek mindnyájan, egyenes szívűek.

Öltöztetéskor az áldozópap:

Felöltöztetik Isten szolgája N. az igazság köntösébe, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

Nép: Ámen.

Égő gyertyát nyújt a megkereszteltnek e szavakkal:

Vedd ezt az égő gyertyát, és igyekezzél egész életedben a hit és jócselekedetek világosságával tündökölni, hogy midőn eljő az Úr, az összes szentekkel együtt fényesen léphess elébe, és akadálytalanul mehess be az ő mennyei dicsőségének palotájába, s együtt uralkodhassál vele végtelen időkön át.

Nép: Ámen.

IV. Bérmálás

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Áldott vagy te, mindenható Úr Isten, minden jónak kútfeje s az igazság napja, ki egyszülött Fiadnak, a mi Istenünknek megjelenése által a sötétségben levőkre az üdvözülés világosságát árasztottad, s nekünk méltatlanoknak a szenteltvízben boldogító megtisztulást és az éltető kenetben isteni megszentelést ajándékoztál; ki mostan is eme újonnan felvilágosított szolgádat víz és Lélek által újjászülni kegyeskedtél bűneinek bocsánatot ajándékozván: magad Urunk, mindenek legkegyelmesebb királya, ajándékozd neki a te szent, mindenható s imádandó Lelked ajándékának pecsétjét is és a Krisztusod szent testében és drága vérében való részesülést. Őrizd meg őt a te szentségedben, erősítsd meg az igaz hitben. Szabadítsd meg őt a gonosztól s annak minden csalárdságától. Tartsd meg lelkét üdvösséges félelmed által tisztaságban és igazságban, hogy összes cselekedetei és szavai által kedvedet teljesítvén, mennyországodnak fiává és örökösévé legyen. Mert te vagy a mi Istenünk, a könyörület és üdvösség Istene, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Bérmaolajjal kenve a megkeresztelt homlokát, szemeit, orrát, száját, füleit, mellét, kezeit és lábait, mondja:

A Szentlélek ajándékának pecsétje. Ámen.

A kántor mondja:

Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!

Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!

Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!

Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek. Alleluja!

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen

Az Úr világosságom és szabadulásom, kitől féljek.

Vers: Az Úr életem oltalmazója, kitől remegjek. (Zsolt 26,1)

Az Úr világosságom és szabadulásom, kitől féljek.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(Róm 6,3-11)

Felolvasó: Atyámfiai! Mind akik meg kereszteltettünk Krisztus Jézusban, az ő halálában kereszteltettünk meg. Mert eltemettettünk vele együtt a keresztség által a halálba, hogy valamint Krisztus föltámadott halottaiból az Atya dicsősége által, úgy mi is az élet újságában járjunk. Mert ha együvé oltattunk az ő halálának hasonlatossága szerint, feltámadásával is úgy leszünk. Tudván azt, hogy a mi régi emberünk vele együtt megfeszíttetett, hogy elrontassék a bűn teste, és többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert a ki meghalt, megigazult a bűntől. Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy együtt élni is fogunk Krisztussal, tudván, hogy Krisztus halottaiból feltámadván, már nem hal meg, a halál őrajta többé nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek egyszer halt meg, hogy pedig él, az Istennek él. Így tartsátok ti is magatokat megholtakul a bűnnek, élőkül pedig az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent Máté evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Mt 28,16-20)

Pap: Figyelmezzünk! Azon időben a tizenegy tanítvány Galileába méne ama helyre, hová Jézus rendelte vala őket. És látván őt imádák, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében; tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok mindennap világ végezetéig.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, ki a keresztségi fürdő teljessége által megszenteled a benned hívőket, áldd † meg e kisdedet is, és a te áldásod szálljon fejére; és valamint Sámuel próféta által megáldottad Dávid királyt, úgy az én bűnös kezem által áldd meg † N. szolgád fejét is, és szállj le reá Szentlelkeddel, hogy előhaladva az életkorban, a késő vénségig dicsőítsen téged és lássa Jeruzsálem javait élte minden napján. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Kettős ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Istenszerető N. püspökünkért, lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten szolgáinak N. N. keresztszülőknek élete, békéje, egészsége s üdvösségéért és bűneiknek bocsánatáért.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Istennek most fölvilágosított szolgájáért, N.-ért, hogy megőriztessék a hit tiszta vallásában, tökéletes ájtatosságban és Krisztus parancsolatainak teljesítésében élte minden napján.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: János által a Jordánban megkeresztelt Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább Anyjának s minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Ámen.