Keresztszentelés – hordozható kereszt megáldása

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(1. hang)

Üdvözítsd Uram a te népedet és áldd meg örökségedet. Adj győzelmet ellenségei felett hazánknak s kereszteddel őrizd meg a te népedet.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Aki önként emelkedtél fel a keresztre Krisztus Istenünk, ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új népednek, örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

A te jóságod elevenítő keresztjét, melyet minekünk, méltatlanoknak ajándékoztál Urunk, fohász gyanánt ajánljuk föl néked: üdvözíts minket és az Istenszülő által hozzád esedező minden népedet, egyetlen, emberszerető!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk, ki a mi üdvösségünkért önként keresztre feszíttetni kívántál s a keresztfát legtisztább véreddel megszentelni kegyeskedtél, ki kereszteddel megváltottad a világot az ellenség rabságából s a mi ellenségünknek, az ördögnek régi kéziratát széttépted és ezáltal az emberi nemet annak zsarnoksága alól kiszabadítottad, alázattal kérünk téged: tekints kegyesen e keresztre és küldd reá isteni áldásodat és malasztodat, ruházd fel hatalmas erővel, hogy mindenki, aki azt üdvözítő szenvedéseid s életadó halálod emlékezetére, lelke és teste védelmére s oltalmára hordani fogja, abban égi áldást és segítséget nyerni méltónak találtassék. És miként Áron vesszejét az ellenség hitetlenségének megtörésére s a varázslás megsemmisítésére megáldottad, áldd † meg ezt a keresztet is és öntsd belé védelmed segítségét minden ördögi cselvetés ellen, hogy az a te kegyelmeddel mindenkinek, ki azt hordja, legyen minden testi és lelki rossz ellen üdvösséges oltalmára s védelmére, bensőleg pedig lelki ajándékaid s a keresztény erények gyarapítására. Mert te vagy Krisztus Istenünk, ki mindeneket megáldasz és megszentelsz, és téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk kezdetnélküli Atyáddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Az áldozópap fejét kissé meghajtva csöndesen olvassa a következő imát:

Ima

Pap: Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk, ki a magasságban élsz s az alázatosakra letekintesz, mi méltatlan szolgáid alázatos szívvel s meghajtott fejjel kérünk téged, küldd égi áldásodat e keresztre s a szentelt vízzel való meghintés által töltsd be azt hatalmaddal s erőddel minden ördögi cselvetés elűzésére és megsemmisítésére, és add, hogy minden hívő szolgádnak, ki azt hordja, legyen lelki és testi oltalmára minden látható és láthatatlan ellenség s minden rossz ellen s egyszersmind kegyelmed gyarapítására. Mert te vagy a mi megszentelésünk, Krisztus Istenünk és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután az áldozópap szenteltvízzel hinti meg a keresztet a következő szavak kíséretében:

Megáldatik és megszenteltetik e kereszt a szenteltvízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Ezután a szokásos elbocsátó következik.