Keresztszentelés – toronykereszt megáldása

(Csak püspöki engedéllyel végezhető.)

Az áldozópap epitrakélionban megtömjénezi a keresztet és kezdi:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(1. hang)

Üdvözítsd Uram a te népedet és áldd meg örökségedet. Adj győzelmet ellenségei felett hazánknak s kereszteddel őrizd meg a te népedet.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. (4. hang)

Aki önként emelkedtél fel a keresztre Krisztus Istenünk, ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új népednek, örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (6. hang)

A keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója, a Teremtő előtt a mi változhatatlan közbenjárónk, Istenszülő Szűz, ne vesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, előzz meg minket segítségeddel, kik hozzád buzgón fohászkodunk, figyelmezz a mi imádságunk szavára, és siess a te engesztelő pártfogásoddal, könyörögvén az Úrhoz érettünk, mint a te hűséges tisztelőidért!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, ki Mózes vesszejében és abban a fában, melyre a pusztában rézkígyót erősíteni parancsoltál, hogy a Népet a gonosz veszedelemtől megszabadítsd, előképét adtad a te szeretett Fiad, a mi Urunk tisztelt és életadó keresztjének, mely által az ördögi erők megsemmisültek és ama régi gonosz kígyó által mardosott és sanyargatott emberi nemünk új életre kelt; véghetetlen emberszereteted előtt alázatosan leborulva kérünk téged és esdve könyörgünk, küldd le most égi áldásodat s áldd meg ezt a keresztet s ruházd fel ama megáldott és a te Fiad vérével áztatott fának hatalmával és erejével, hogy az a te neved dicsőségére épített e templomnak legyen hatalmas védelme, erős oltalma; legyen az minden gonosz támadás ellen állandó menekvés, ékesség és szépség, félelmetes és rettenetes jel a látható és láthatatlan ellenséggel szemben; mindazokat pedig, kik e templomot hittel látogatják s e jelvényre tekintenek és keresztre feszített Fiad előtt leborulnak, áldd meg s a kereszt erejével oltalmazva minden bajtól mindenkor sértetlenül őrizd meg. Mert a kereszt az egyház ékessége, s a hívők segítsége, Pál dicsekvése s az ördög romlása. Igen, Úristenünk, hallgasd meg kegyesen mindazokat, kik e jelre hittel tekintenek s a te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak haláláról megemlékeznek s hozzád buzgón könyörögnek és emberszeretőleg könyörülj rajtuk; adj nekik egészséget és hosszú életet, méltasd őket országodra a te egyszülött Fiad kegyelme, irgalma s emberszeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután szentelt vízzel hinti meg a keresztet, miközben ezeket mondja:

Megáldatik és megszenteltetik ez a kereszt a Szentlélek malasztja és a szenteltvízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Konták
(4. hang)

Aki önként emelkedtél fel a keresztre Krisztus Istenünk, ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új Népednek, örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

Míg a kántor az "Aki önként emelkedtél fel..: kezdetű kontákot énekli, felhúzzák és fölteszik a keresztet a templom tornyára.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus, igaz Istenünk, ki mindnyájunk üdvösségéért a keresztfán megfeszíttetett, a halált önként elvállalta s harmadnapon halottaiból föltámadt, az ő legszentebb s legtisztább anyjának esedezései, a drága és elevenítő szent kereszt ereje és minden szentjeinek imádságai által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.