Keresztszentelés – útszéli vagy temetői kereszt megáldása

(csak püspöki engedéllyel végezhető.)

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

98. zsoltár

Az Úr országol, reszkessenek a népek; a kerubokon ül, rémüljön meg a föld. Nagy az Úr Sionban és fölséges minden nép fölött. Adjanak hálát a te nagy nevednek; mert rettenetes és szent és az igazságot szerető király hatalmának te szerzesz törvényt, ítéletet és igazságot Jákobban te szolgáltatsz. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket és boruljatok le lábai zsámolya előtt, mert ő szent. Mózes és Áron az ő Papjai között és Sámuel azok között, kik segítségül hívják az ő nevét, segítségül hívták az Urat és meghallgatta őket. A felhőoszlopból szólt hozzájuk; ők megtartották bizonyságait és a parancsot, melyet nekik adott. Urunk Istenünk! te meghallgatod őket; Isten! te kegyelmes voltál hozzájuk és megbosszultál minden törekvést ellenük. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket és imádjátok az ő szent hegyén; mert szent a mi Urunk Istenünk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Tropár
(1. hang)

Üdvözítsd Uram a te népedet és áldd meg örökségedet. Adj győzelmet ellenségei felett hazánknak s kereszteddel őrizd meg a te népedet.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. (4. hang)

Aki önként emelkedtél fel a keresztre Krisztus Istenünk, ajándékozd nkegyelmedet a terólad nevezett új Népednek, örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

A te jóságod elevenítő keresztjét, melyet minekünk, méltatlanoknak ajándékoztál Urunk, fohász gyanánt ajánljuk föl néked: üdvözíts minket és az Istenszülő által hozzád esedező minden népedet, egyetlen, emberszerető!

Más tropár
(6. hang)

Küldd le szent malasztodat, Életadó és szenteld meg e keresztet és add, hogy segítségére és erősítésére legyen minden népednek.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Dicsőség Istene, mindenható Atya, seregek Ura, ki a paradicsom közepén elhelyezett életfa által jelképezted az elevenítő keresztet, melyen kedves Fiad megfeszíttetvén, meghala és halálával megtörte a halált, megsemmisítette az ördög hatalmát és életet ajándékozott a világnak s melyet a te anyaszentegyházadnak legyőzhetetlen fegyverül, megszentelésül, hathatós védelmül, a hitnek erősségéül, az ördögi megtámadások ellen védpajzsul és az örök élet és üdvösség elnyerésének csalhatatlan zálogául ajándékoztál; azért mi, méltatlan szolgáid, ingyen részesülvén ennyi kegyelemben, irántad való hálából dicsőítést, magasztalást s buzgó imákat ajánlunk fel a te Felségednek s mély alázatossággal könyörgünk hozzád: tekints kegyelmesen e keresztjelre, melyet hív szolgáid erős hitből, lángoló szeretetből s neked való kedveskedésből állítottak fel a te Fiad s a mi Urunk Jézus Krisztus győzelmének s az emberi nem szabadságának s megváltásának emlékjeléül s küldd le reá mennyei áldásodat és telítsd meg azt ama keresztfának erejével és áldásával, melyen a mi Urunk Jézus Krisztusnak, a te egyszülött Fiadnak, legtisztább teste megfeszíttetett, melyen megtörte az ördög erejét s nekünk szabadságot és örök életet ajándékozott. Úgy, legszentebb Uralkodónk, a te egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésére, drága vérének kiontására és életadó halálára – miket Ő a te és a te legszentebb Lelked gondoskodásából a mi üdvösségünkért a keresztfán önként elszenvedett s miáltal, óh kezdetnélküli Atya, a keresztfát, mely azelőtt a bűnösök és gonosztevők szégyenletes fenyítő eszköze volt, áldottnak, szentnek, elevenítőnek s vétkeink bocsánatára szolgáló jelnek változtattad át – töredelmességgel kérünk téged: küldd le e keresztjelre legszentebb Lelked malasztját és áldd † meg és szenteld meg azt és add, hogy e kereszt félelmetes és rettegett jelvény legyen minden látható és láthatatlan ellenség előtt és biztos fegyver minden ördögi megtámadás és fondorlat meghiúsítására s elűzésére; Népednek pedig szolgáljon hathatós oltalmára, a hitben való megszilárdulására, a reménység támasza gyanánt, a harcban győzelmül s az erények gyakorlásában vezércsillagul! Mindenható Atya, esedezünk hozzád: hajtsd füledet azokhoz, kik e keresztjel előtt téged imádni és hozzád könyörögni fognak és bőkezűleg teljesítsd üdvösségükre szolgáló összes kérelmeiket. S valamint kereszt által szabadítottad meg a bűn kárhozatától a világot: azonképpen add, hogy dicsőséged előmozdításán fáradozó ama szolgáid, kik e keresztjelt élő hittel felállítók, a te kedvelt Fiad keresztjének ereje által a bűn ingerei felett mindig győztesek maradjanak; ajándékozd nekik mennyei és földi javaidat, oktasd őket szent kereszteddel minden jóra és vezéreld a mennyei korona elnyerésére. Mert te vagy a megszentelés kútforrása és minden jónak bőkezű adományozója és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután szentelt vízzel hinti meg a keresztet, miközben ezeket mondja:

Megszenteltetik eme keresztjel a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Most megtömjénezi a keresztet, a kántor pedig énekli:

Versének
(8. hang)

Szent kereszt: az egész világ oltalma! Szent kereszt: az anyaszentegyház ékessége, a hívek erőssége, az angyalok dicsősége és a démonok veszedelme!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (4. hang)

Éltető és legboldogítóbb kereszt! téged ünnepel a te erőd által táplált összes hívő sereg, téged áhítattal dicsérnek a testnélküli angyali karok s a főpapi rendek, téged tisztel a szerzetesek s a vezeklők sokasága; a rajtad meg feszített Krisztust pedig mindnyájan imádva dicsőítjük.

Hódolati ének

A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodó és a te szent feltámadásodat dicsőítjük.

A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodó és a te szent feltámadásodat dicsőítjük.

A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodó és a te szent feltámadásodat dicsőítjük.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

És a te szent feltámadásodat dicsőítjük.

A te kereszted előtt leborulunk, Uralkodó és a te szent feltámadásodat dicsőítjük.

A hívek keresztcsókolásra jönnek s a kántor énekli:

Versének
(2. hang)

Jertek hívők, hódoljunk a kereszt erejének; mert a paradicsom fája reánk halált hozott, a keresztfa ellenben nekünk örök életet gyümölcsözött, mert azon feszíttetett meg a világ bűnnélküli Ura, kitől a nemzetek halhatatlanságot nyertek; azért mi mindnyájan örvendezve kiáltjuk: ki kereszted által legyőzted a halált s a sátán bilincseiből feloldoztál minket, Urunk, dicsőség néked!

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus, igaz Istenünk, ki mindnyájunk üdvösségéért a keresztfán megfeszíttetett, a halált önként elvállalta s harmadnapon halottaiból föltámadt, az ő legszentebb s legtisztább anyjának esedezései, a drága és elevenítő szent kereszt ereje és minden szentjeinek imádságai által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.