Lakóházak megáldása Vízkereszt táján

Tropár
(1. hang)

A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; mert az Atyának szózata bizonyságot tőn Rólad, kedves Fiának nevezvén téged, a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk, dicsőség Néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus, ki istenséged titkát a Jordánban való megkeresztelkedésed alkalmával, az Atyának szózata és a Szentlélek megjelenése által kinyilatkoztattad; Önmagad, Urunk, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, kik e hajlékban laknak, s az én méltatlanságom által keresztény jámborsággal Hozzád esedeznek! Küldd le rájuk s mindenre, ami övék, szent áldásodat! Állítsd melléjük őrangyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatástól, csapástól, testi-lelki betegségtől és kártól megóvja. Ajándékozz nekik állandó jó egészséget és hosszú életet, hogy a hit szerint való erényekben sikeresen előhaladva s üdvösségüket kegyelmed által biztosítva, a szükséges földi javakban is bővelkedjenek! Mert Te vagy minden megszentelés és áldás forrása kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Konták
(4. hang)

Kijelentéd magadat ma mindenségnek, és a te orcád világossága, Uram, jegyeztetett mi reánk, kik önérzettel dicsőítünk Téged mondván: leszállottál és megjelentél nekünk, ó megközelíthetetlen világosság.

A pap szenteltvízzel meghinti a házat s a ház lakóit e szavakkal:

Pap: Megáldatik ez a ház a Szentlélek malasztja és a szenteltvízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Keresztet csókoltat:

Krisztus közöttünk!

Nép: Van és lesz!