A virágvasárnapi barkaszentelés rendje

A reggeli istentisztelet alatt az evangélium s az 50. zsoltár után az áldozópap kijövén a szentélyből, megtömjénezi a barkát s a következő imákat mondja:

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Urunk Istenünk, ki a kerubokon székelsz, ki felébresztetted hatalmadat s elküldötted egyszülött Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, hogy keresztje, eltemettetése és feltámadása által üdvözítsd a világot, akinek is, midőn önkéntes kínszenvedésre Jeruzsálembe jött, a sötétségben és a halál árnyékában ülők s győzelem jelvényeivel, pálma és olajfaágakkal az ő feltámadását előjelezték: most tenmagad Urunk áldd meg † ezen pálma és olajágakat, bennünket pedig, kik ezen az előünnepen, őket utánozva, kezünkben pálma és fagallyakat hordozunk, védelmezz és tarts meg. És valamint ama népsereg s a gyermekek hozsannát zengtek neked, úgy bennünket is őrizz meg, hogy dicsénekek és szellemi hangok között méltókká legyünk életadó és harmadnapi feltámadásod elérésére, a mi Urunk, Jézus Krisztusban, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Mindenható Úristen! Te Noé igaz szolgád idejében a bárka által egyházad előképét jelezted és az olajfaágat hozó galamb által legszentebb Lelked eljövetelét hirdetted. Ugyanezen előképet teljesítették a zsidó gyermekek is, kik olajfa és pálmaágakkal eléd menvén kiálták: Hozsanna a magasságban. Mi is ezt a kiáltást hangoztatjuk: Hozsanna, ki az Atyával és Szentlélekkel jön, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Megáldatnak és megszenteltetnek e gallyak és ágak ezen szenteltvízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében.

Nép: Ámen.

Az áldozópap ezután kihozza az evangéliumot csókolásra, miközben a híveknek kiosztja a szentelt ágakat.