Az iskolás gyermekek megáldása

Az iskolai év kezdetén a gyermekek templomba mennek szentliturgiára, mely a Mennyei király eléneklésével kezdődik. A nagy ekténiában a szokásos helyen vétetnek a következő ekténiák:

Hogy küldje le e gyermekekre a bölcsesség s az értelem Lelkét, nyissa meg elméjüket s ajkukat, világosítsa meg szívüket a jó tanítások befogadására, könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy oltsa szívükbe a bölcsesség kezdetét, az istenfélelmet s ezáltal űzze ki szívükből a fiatalság könnyelmű beszédeit és világosítsa meg elméjüket, hogy forduljanak el a rossztól s cselekedjék a jót, könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy nyissa meg értelmüket minden jó s üdvös tanítás befogadására, megértésére és emlékezetben tartására, könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy bölcsességben és életkorban Isten dicsőségére növekedjenek, könyörögjünk az Úrhoz!

Hogy bölcsességük, erényes életük s az igaz hitben való állhatatosságuk által legyenek szüleiknek örömére s vigasztalására és a katolikus egyház megszilárdítására, könyörögjünk az Úrhoz!

Tropár
(6. hang)

Miként apostolaid közé jöttél Üdvözítő, békességet ajándékozván úgy jöjj hozzánk is és üdvözíts minket.

A tanulatlan tanítványokat, Krisztus, a te Szentlelked tudósokká tette és a különféle nyelvek adományával az álnokságot megalázta, mint mindenható.

Idegen nyelvekkel újítád meg, Krisztus, tanítványaidat, hogy azokkal hirdessenek téged, az Igét és Istent, aki lelkünknek gazdag kegyelmet adott.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Az irgalom ajtaját nyisd meg nekünk, áldott istenszülő Szűz. Kik benned remélünk, el ne tévedjünk. De szabaduljunk meg általad a bajoktól; mert te vagy a keresztény nép üdvössége.

Prokimen
(4. hang)

Legyen rajtunk a mi Urunk Istenünk fényessége és kezeink munkáit te igazgasd. (Zsolt. 89,17)

Vers: És tekints a te szolgáidra s a te műveidre.

Apostol
(Fil 2,12-16a)

Atyámfiai! Mint ahogy mindig engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel, nemcsak úgy, ahogy jelenlétemben tettétek, hanem még sokkal inkább most, a távollétemben. Mert Isten az, aki bennetek az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata szerint. Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül, hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék között, akik között ragyogtok, mint csillagok a világűrben. Ragaszkodjatok az élet igéjéhez, hogy meglegyen a dicsőségem Krisztus napján.

Alleluja
(4. hang)

1. Vers: A szent helyről küld neked segítséget és Sionból védelmez téged.

2. Vers: Mindent szíved szerint ad neked az Úr és minden szándékodat teljesíti.

Evangélium
(Jn 14,10-20)

Mondá az Úr tanítványainak: Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok - felelte Jézus -, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem.

Áldozási Vers

Gyönyörködjél az Úrban és megadja neked szíved kívánságait. (Zsolt. 36,4) Alleluja!

Az amboni ima után az áldozópap hangosan mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Isten, mi Istenünk, ki a te képedre teremtettél és szabad akarattal ruháztál fel minket, embereket; ki az ünnep közepén a templomba jöttél és tanítottad az embereket, miközben a nép csodálkozott s mondta: Honnan tudja ez az írásokat, holott nem tanulta? Dávid pedig: Jertek gyermekek, világosodjatok fel – úgymond – hallgassatok meg engem, az Úr félelmére tanítlak titeket; Isten, ki Salamont minden bölcsességre megtanítottad; Ige, mindenek királya: nyisd meg e gyermekeid lelkét és szívét, ajkát és értelmét a te akaratod megértésére, elfogadására és teljesítésére, mentsd meg őket minden ördögi kísértéstől, megőrizvén őket életük minden napján, hogy összes parancsaidban szüntelenül előhaladjanak legszentebb Anyádnak s összes szentjeidnek könyörgései által. Mert te vagy lelkünk és testünk oltalmazója, Krisztus Istenünk és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal és legszentebb Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután az áldozópap megáldja őket e szavakkal:

Álljatok illően, álljatok isteni félelemmel és buzgón figyeljetek az isteni és üdvös tanításokra, az Isten dicsőségére. Ámen.

Ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még a mi Istenünkhöz, tekintsen kegyelmesen ezekre a gyermekekre és küldje szívükbe, eszükbe s ajkukra a bölcsesség, értelem, jámborság s az Úr félelmének lelkét. Világosítsa fel őket isteni értelmének világosságával, adjon nekik képességet és erőt, hogy hamar fogadják be s gyorsan szokják meg az ő isteni törvényeinek tanítását és minden jó, üdvös tanítást és hogy bölcsességben, értelemben, minden erényben és az ő parancsainak teljesítésében előhaladjanak szent neve dicsőségére. Adjon nekik egészséget és hosszú életet szent egyházának felvirágoztatására s ékesítésére. Mondjuk mindnyájan, Urunk hallgass meg minket és kegyesen könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Pap: Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain és a messze tengeren lévők reménysége. És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután a hívek éneklik:

Áldott legyen az Úr neve!

Ezalatt áldozópap szentelt vízzel hinti meg a gyermekeket s befejezi a szentliturgiát.