Síremlék megáldása

A pap epitrakéliont és felont ölt magára, és a síremlék előtt, tömjénezés után kezdi:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

98. zsoltár

Az Úr országol, reszkessenek a népek; a kerubokon ül, rémüljön meg a föld. Nagy az Úr Sionban és fölséges minden nép fölött. Adjanak hálát a te nagy nevednek; mert rettenetes és szent és az igazságot szerető király hatalmának te szerzesz törvényt, ítéletet és igazságot Jákobban te szolgáltatsz. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket és boruljatok le lábai zsámolya előtt, mert ő szent. Mózes és Áron az ő papjai között és Sámuel azok között, kik segítségül hívják az ő nevét, segítségül hívták az Urat és meghallgatta őket. A felhőoszlopból szólt hozzájuk; ők megtartották bizonyságait és a parancsot, melyet nekik adott. Urunk Istenünk! te meghallgatod őket; Isten! te kegyelmes voltál hozzájuk és megbosszultál minden törekvést ellenük. Magasztaljátok a mi Urunkat, Istenünket és imádjátok az ő szent hegyén; mert szent a mi Urunk Istenünk.

Tropár
(1. hang)

Üdvözítsd Uram a te népedet és áldd meg örökségedet! Adj győzelmet ellenségei fölött hazánknak, s Kereszteddel őrizd meg a te népedet!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

(4. hang.)

Aki önként emelkedtél fel a keresztre Krisztus Istenünk, ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új népednek, örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, a legyőzhetetlen győzelmet.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Dicsőség Istene, mindenható Atya, seregek Ura, Te az édenkert közepén álló életfájával azt az elevenítő keresztet jelképezted, melyre kedves Fiadat felfeszítették; –melyen meghalt s halálával megtörte a halált, megsemmisítette az ördög hatalmát s életet ajándékozott a világnak; – melyet Anyaszentegyházadnak legyőzhetetlen fegyverül, megszentelésül, hathatós védelmül, a hit erősségéül, ördögi támadások ellen védőpajzsul, s az örök élet és üdvösség elnyerésének csalhatatlan zálogául ajándékoztál. Azért mi, a te méltatlan szolgáid, annyi kegyelem ingyenes részesei, hálából dicsőítést, magasztalást, buzgó imádást ajánlunk Fölségednek, s mély alázatossággal könyörgünk hozzád, tekints kegyelmesen erre a keresztjelre, mely a te elhunyt, itt nyugvó, hűséges szolgád (szolgálód) sírját jelöli. Áraszd erre a keresztjelre legszentebb Lelked kegyelmét; áldd † meg, szenteld † meg és add, hogy e sírkereszt félelmetes és rettegett jelvény legyen minden látható és láthatatlan ellenség előtt és biztos fegyver minden ördögi támadás és fondorlat meghiúsítására s elűzésére; népednek pedig szolgáljon hathatós oltalmára, a hitben való megszilárdulására, a reménység támasza gyanánt, a harcban győzelmül s az erények gyakorlásában vezércsillagul.

Mindenható Atya, esdve kérünk, hallgasd meg azokat, akik e kereszt előtt hozzád könyörögnek és bőkezűleg teljesítsd üdvösségükre szolgáló minden kérelmüket.

Te, aki kereszt által szabadítottad meg a bűn kárhozatától a világot, add, hogy szolgáid, kik dicsőséged előmozdításán fáradoznak, s akik a kereszt jelét az itt nyugvó szolgád (szolgáid) iránt való szeretetből felállították, kedvelt Fiad keresztjének erejével a bűnös kísértések felett mindig győztesek maradjanak. Ajándékozd nekik mennyei és földi javaidat, oktasd őket szent kereszteddel minden jóra és vezéreld a mennyei korona elnyerésére.

Mert te vagy a megszentelés kútforrása és minden jónak bőkezű adományozója és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A pap szenteltvízzel meghinti a síremléket, miközben mondja:

Megszenteltetik eme keresztjel a Szentlélek malasztja és e szenteltvízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, kit mindnyájunk üdvösségéért keresztre feszítettek, aki a halált önként elvállalta és harmadnapon halottaiból feltámadt, az ő legszentebb és legtisztább Anyjának esedezései, a drága és elevenítő szent keresztnek ereje és minden szentjeinek imádsága által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.