Temetőszentelés

(Csak püspöki engedéllyel végezhető.)

Az új temető közepén kereszt állítandó fel, mely elé hármas gyertya helyeztetik. Az áldozópap ugyanott világos színű epitrakélionban és felonban végzi a szertartást.

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz.          Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek ereje, működése és lejövetele által, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

„A hajózókért” után a pap fölemelvén a kézi keresztet és azzal áldást † adván, folytatja:

Pap: Hogy ez az új temetkező hely a te kegyelmed által mentessék meg az ellenséges lelkek minden üzelmétől és ostromlásától, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e temetkező hely a te isteni működésed által üdvösséges és teljes megtisztulást nyerjen, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e temetkező hely a te kegyelemdús megtisztításod által gazdag áldásban részesíttessék, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e temetkező helynek a te mennyei áldásod által különleges megszentelés ajándékoztassék, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap a felállított keresztet és az egész temetőt előbb megtömjénezi, majd szentelt vízzel hinti meg és eközben mondja:

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek.

Előversek az 50. zsoltárból sorolandók. A kántor a szentelés alatt a következőket énekli:

Tropár
(5. hang)

Esedezünk hozzád, jóakaratú Krisztus Isten, nyugtasd meg Ábrahám kebelében a te szolgáidat, és az örök világosságra méltasd az e világ zajából hozzád költözendőket és e helyre temetendőket, elnézvén az ó bűneiket, mint egyedül jóságos.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. (3. hang)

Midőn parancsodra a te részrehajlás nélküli ítélőszéked elé állunk, Uram, ne szégyenítsd meg a benned hivőket; mert noha mindnyájan vétkeznénk, de nem hagytunk el téged; azért összes igaz hívedért esedezünk hozzád: a tőlünk elköltözendőket, kiket befogadsz, nyugtasd meg; mert te vagy egyedül bűnnélkül való!

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (4. hang)

A mulandóságból hozzád költözők és itten eltemetendők lelkét nyugtasd meg Üdvözítőnk, ki halhatatlan, mindenható és egyetlen emberszerető vagy. Bocsásd meg, mint irgalmas, elkövetett vétkeiket s kegyelmesen könyörülj kezeidnek művén és Istenszülő könyörgései által, egyetlen emberszerető!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Isten, ki a lelkek megőrzője, az üdvösség oltalmazója s az igazak megdicsőítője vagy, kérünk téged: tekints kegyelmesen a mi alázatos szolgálatunk méltatlanságára és tisztíts meg, áldd † meg és szenteld † meg e temetőt, hogy földi kimúlásunk után az itt nyugvó emberi testek, az utolsó ítélet rettenetes napján, a hív lelkekkel együtt, az örök élet örömére méltassanak. Mert te vagy feltámadása, élete és nyugalma elhunyt szolgáidnak, Krisztus Istenünk, és téged dicsőítünk Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(6. hang)

Ki a foglyokat kivezeti erősséggel, hasonlóképpen az ellenszegülőket, kik a sírokban laknak. (Zsolt 67,7)

Pap: Figyelmezzünk!

Felolvasó: Az Apostolok Cselekedeteinek olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(ApCsel 13,26-31)

Felolvasó: Atyámfiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és kik közöttetek az Istent félik, nektek küldetett ez üdvösség igéje. Mert Jeruzsálem lakosai és annak fejedelmei nem ismervén meg ezt és a próféták szózatát, melyek minden szombaton olvastatnak, az ő elítélése által beteljesítették. És semmi halálra méltó okot nem találván ő benne; kérék Pilátustól, hogy megöljék őt. És miután véghez vittek mindent, mi őfelőle írva volt, levevén a fáról, sírba tevék őt. De az Isten föltámasztá őt halottaiból harmadnapra; s ő több napig láttatott azoktól, kik vele együtt mentek fel Galileából Jeruzsálembe, kik mindeddig tanúi neki a nép előtt.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent János evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Jn 19,38-42)

Pap: Azon időben kéré Pilátust az arimateai József (azért mivel tanítványa vala Jézusnak, de titokban a zsidóktól való félelem miatt), hogy Jézus testét levehesse. És megengedé Pilátus. Eljöve tehát és levevé Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, ki Jézushoz először éjjel jött vala, mirrha- és áloe-vegyítéket hozván, mintegy száz fontot. Vevék tehát Jézus testét és azt lepedőbe takarták fűszerekkel, amint szokás a zsidóknál temetni. Vala pedig azon helyen, hol ő felfeszíttetett, egy kert és a kertben egy új sírbolt, melybe még senki sem tétetett vala. Azért a zsidók készületnapja miatt, mivelhogy a sír közel vala, oda tevék Jézust.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap:Isten, ki a mindenség alkotója, az emberi nem megváltója, minden látható és láthatatlan lény legbölcsebb kormányzója vagy, az alázat hangján és tiszta szívvel kérünk téged: tisztítsd meg, áldd † meg és szenteld † meg e temetőt, melyben szolgáid és szolgálóid porhüvelyei e rövid földi élet lefolyása után nyugodni fognak. Akiket pedig a te véghetetlen irgalmad teljes bűnbocsánatra méltat, azoknak e temetőben elhelyezendő és első arkangyalod harsonáját váró testét az örök élet vigasságával megajándékozni kegyeskedjél. A te egyszülött Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalma által, kivel és a te legszentebb Lelkeddel együtt áldott vagy mindörökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Isten, ki a te véghetetlen jóságod szerint megnyugtatod a benned hívők lelkét, alázatosan kérünk téged: állítsd őrizetül e helyre szent angyalodat és az ide temetendők lelkét bűneiknek összes kötelékeitől oldozd fel; hogy állandóan örvendezvén benned, minden szentjeiddel egyetemben dicsőítsenek téged egyszülött Fiaddal és a veled egyuralkodású Szentlelkeddel együtt, mindörökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent Urunk, mindenható Atya, örök Isten, ki megszentelsz és jobbá teszesz minden helyet, ki mennyből a földre küldesz minden áldást, tenmagad áldd † meg e temetkezési helyet, hogy az általad kiszólítandó és itt elhantolandó emberi testeknek békés aluvására és boldog nyugalmára szolgáljon. Lelkük pedig a mennyei Jeruzsálembe helyeztetvén élvezzék édes gyönyöreidet és örvendezzenek és vigadozzanak, míg csak az ítélet nagy napján vissza nem nyerik testüket a sírokból és jó cselekedeteik gyümölcseivel együtt meg nem jelennek az eleveneket és holtakat ítélő Úr előtt. Ugyanazon Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme által, kivel és a te Szentlelkeddel egyetemben téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Végezetül „Kettős ekténia” vétetik az élőkért, vagy pedig a holtakért. A fennhang után a napi elbocsátás.