A betegek kenetének rövidebb feladási rendje

Az áldozópap a beteg házánál epitrakélion és felonba öltözve kezdi:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Tropár
(4. hang)

Olajodnak kenésével és Papjaid érintése által Emberszerető, szenteld meg a magasságból a te szolgádat, emeld fel őt betegségéből, lelki szennyét töröld el Üdvözítő; a bűn szövevényes botrányaiból szabadítsd meg, fájdalmait enyhítsd, a veszélyt távoztasd el, gyötrelmeit szüntesd, mint irgalmas és kegyelmes.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Tekints kegyes szemekkel, Jóságos, a tőlünk, bűnösöktől eredő könyörgésre, kik e hajlékban megjelentünk, hogy szent olajod kenésében részesítsük beteg szolgádat.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Tekints le, Felfoghatatlan, a mennyekből mint kegyelmes, és jelöld meg beteg szolgád érzékeit jobboddal s e szent olajjal, bocsásd meg bűneit és ajándékozz neki lelki és testi gyógyulást, hogy szeretettel dicsőítsen téged.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(1. hang)

Legyen rajtunk, Uram a te irgalmad, amint tebenned bíztunk. (Zsolt 32,22)

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Jakab apostol katolikus levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(Jak 5,10-16)

Felolvasó: Atyámfiai! A bajok állhatatos elviselésében és a türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Lám boldogoknak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türelméről és tudjátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Hiszen irgalmas az Úr és könyörületes. Mindenekelőtt testvéreim, ne esküdözzetek se az égre, se a földre, se más egyébre. Igenléstek legyen: igen, tagadástok: nem! Különben ítélet fog sújtani titeket. Szomorkodik valaki köztetek? Imádkozzék. Jó kedve van? Énekeljen zsoltárokat és szent dalokat. Beteg valaki köztetek? Hivassa el az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat tehet az igaznak odaadó könyörgése.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja! (8. hang)

Pap: Bölcsesség igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent Márk evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Mk 6,7-13)

Pap: Figyelmezzünk! Azon időben hívá Jézus a tizenkettőt, és kezdé őket kettőnként küldeni, és hatalmat ada nekik a tisztátalan lelkeken. És megparancsolá nekik, hogy semmit az útra ne vígyenek, hanem csak egy botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt az erszényben. Hanem vonják fel saruikat, és ne öltözzenek két köntösbe. És mondá nekik: akárhol bementek a házba, ott maradjatok, míg onnan tovább nem mentek. A kik pedig be nem fogadnak, és nem hallgatnak titeket, kimenvén onnét, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul nekik. És kimenvén, hirdetik vala, hogy bűnbánatot tartsanak. És sok ördögöt űzének ki, és sok beteget kenének meg olajjal és meggyógyítának.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uram, ki irgalmaddal és könyörületességeddel lelki és testi betegségeinket gyógyítod, szenteld meg † ezt az olajat, hogy szolgáljon az azzal megkenteknek gyógyulásukra, összes szenvedéseik, testi, lelki szennyeik és rosszaságaik megszüntetésére. Hogy ez által is dicsőíttessék a te legszentebb neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap bemártja hüvelykujját az olajba s megkeni a beteg szemeit, füleit, orrcimpáit, ajkait, mellét, kezeit és lábait, miközben mondja:

Szent Atya Isten, lelkünk és testünk orvoslója, ki hozzánk küldted a minden betegséget gyógyító s az emberi nemet a haláltól megszabadító egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, gyógyítsd meg e kenés által N. szolgádat testi és lelki betegségéből és ébreszd őt Krisztusod kegyelmével új életre a mi legszentebb királynénk, az Istenszülő s mindenkor szűz Máriának és összes szenteinek könyörgései által. Mert te vagy minden gyógyulás forrása, mi Istenünk, és téged dicsőítünk a te egyszülött Fiaddal és egyvalóságú Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A megkent testrészeket az áldozópap vattával vagy lágy kenyérrel letörli. Ujjait is megtörli és megmossa vízzel. Azután a betegre áldást ad e könyörgés kíséretében:

Hallgasson meg téged az Úr a szorongatás napján, † oltalmazzon meg téged Jákob Istenének neve. (Zsolt 19,1)

A segédkező nyitott evangéliumos könyvet tart a beteg feje felett. Az áldozópap pedig a következő imát mondja:

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent királyunk, irgalmas és nagykegyelmű Urunk, Jézus Krisztus, az élő Istennek Fia és Igéje, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen: nem én teszem bűnös kezemet a hozzád megtérő, s általam bűnbocsánatért esedező gyarló embertársam fejére, hanem terjeszd ki te magad erős és hatalmas kezedet fölötte e szent Evangélium által, mely beteg szolgád fejére tétetett. Istenünk és Üdvözítőnk, ki a töredelmesen megtért Dávidnak Nátán próféta által vétkeit megbocsátottad, ki a Bűnbánó Manasszesz könyörgését kedvesen fogadtad: magad Urunk fogadd isteni kegyelmeddel töredelmes bűnbánatban hozzád fohászkodó N. szolgádat, elnézvén neki összes vétkezéseit. Mert te vagy a mi Istenünk, kinek könyörületessége hasonló nagyságához, s ki azt parancsoltad, hogy a bűnbe esőknek hetvenhétszer bocsássunk meg, és téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap az evangéliumos könyvet a betegnek csókolásra nyújtja.

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(6. hang)

Könyörülj rajtunk Uram, könyörülj rajtunk; mert mentségünkre nem lévén szavunk, ezen könyörgést, mint Uralkodónak mi, bűnös szolgáid neked ajánljuk, könyörülj rajtunk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Uram, könyörülj rajtunk, mert benned bízunk. Ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékezzél bűneinkről, de tekints reánk most is, mint kegyelmes. Ments meg minket ellenségeinktől; mert te vagy a mi Istenünk és mi a te Néped, mindnyájan kezed művei, s nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Bűneim nagy sokaságától szabadulni és üdvözülni óhajtván, hozzád folyamodom tisztaságos Istenszülő, látogasd meg beteg lelkemet és kérjed Fiadat és Istenünket, hogy elkövetett gonoszságaim bocsánatát adja meg nekem, ki egyedül áldott vagy.

Ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy szabadítsa meg N. szolgáját betegségéből és minden erőtlenségétől, irgalmazzon neki s emelje fel őt betegsége ágyából és adjon neki lelki és testi egészséget, mondjuk mindnyájan, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a mi Urunk Istenünk küldje le részére a szabadulás kegyelmét, és bűneit megbocsátván, emelje fel őt erőtlenségéből, mondjuk mindnyájan hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Minden betegséget meggyógyító s kegyelmével az emberek bűneit elengedő Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább Anyjának és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk s üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Ámen.

Pap: Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.