Apostoli áldás súlyos betegeknek

A pap felindíttatja a beteggel a bánatot és erősfogadást és az Isten akaratán való megnyugvást. Azután kezdi:

Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Ne emlékezzél Urunk szolgádnak (szolgálódnak) törvényszegéseire, se meg ne büntesd bűneiért, üdvözítsd őt Istenem, mert benned bízik!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Irgalmasság Atyja, jóságos Isten, minden vigasztalás Istene, ki a benned hívők és benned remélők közül egyet sem akarsz elveszíteni, tekints könyörületességed szerint N. szolgádra (szolgálódra), kit keresztény hite és reménysége néked ajánlanak. Látogasd meg őt üdvözítéseddel s egyszülött Fiadnak szenvedései és halála által ajándékozd neki összes bűneinek bocsánatát és kegyes elengedését, hogy lelke, mikor a testből elköltözik, előtted, mint bírája előtt, könyörületre találjon, és szent Fiad vére által minden szennytől megtisztíttatva, az örök életbe átmehetni érdemesíttessék. A te egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A beteg: Én bűnös ember, gyónom a Szentháromságban egy, mindenható Istennek, Isten Anyjának a tisztaságos Szűz Máriának, szent őrzőangyalomnak és az összes szenteknek minden bűnömet, mellyel Istent a szent keresztségtől fogva s eszem használata óta, mindmáig megharagítottam: tettel szóval, gondolattal s összes érzésemmel. Isten, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! Isten, tisztíts meg bűneimtől és irgalmazz nekem! Számtalanszor vétkeztem, Uram, bocsáss meg nekem!

Pap: Könyörüljön rajtad a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeidet és vezessen be az örök életre! Ámen.

A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a boldog Péter apostolnak hatalmat adott, hogy megköthessen, vagy feloldozhasson, az ő könyörülete és irgalma által fogadja el a te bűnvallomásodat és öltöztessen fel első köntösödbe, melyet a keresztségben nyertél. Én pedig az Apostoli Szentszéktől nyert hatalmammal teljes búcsúban és összes bűneid bocsánatában részesítlek az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Emberszerető üdvgondozásának szentséges titka által engedje el neked a mindenható Isten jelen s jövendő életed szenvedéseit, nyissa meg számodra a menny ajtaját és vezessen be a végtelen öröm hazájába!

Áldjon meg téged a mindenható Isten az Atya † és Fiú és Szentlélek. Ámen.

Ha pedig a beteg a halálhoz már olyan közel van, hogy a szertartás elvégzéséhez az idő kevésnek látszik, a pap röviden csak „A mi Urunk, Jézus Krisztus…” kezdetű imát mondja el. Ha pedig erre is kevés az idő, csak ennyit mond:

Teljes búcsúban és összes bűneid bocsánatában részesítelek az Atyának † és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.