A gyermekek temetési rendje

Az áldozópap ugyanúgy, mint a felnőttek temetésénél, a halottas házban panachidát végez.

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(4. hang)

A tropárok éneklése alatt az áldozópap meghinti szentelt vízzel a holttestet és a koporsót.

A megdicsőült igazak lelkeivel nyugtasd meg Üdvözítőnk a te elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, megőrizvén őt a boldog életben, mely nálad van, emberszerető!

A te nyugalmadban, Urunk, hol minden szenteid megnyugszanak, elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét Üdvözítőnk, nyugtasd meg!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Te vagy Isten, ki leszállottál a poklokra és a lebilincselteknek kötelékeit föloldozád. Elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, Üdvözítőnk, nyugtasd meg!

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Egyetlen tiszta és szeplőtelen Szűz, ki Istent mag nélkül szüléd, kérjed őt elhunyt szolgájának (szolgálójának) lelke üdvéért!

Ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgálójának), N. gyermeknek lelki nyugalmáért és hogy Isten az ő csalhatatlan ígérete szerint méltassa őt a mennyek országára!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a mi Urunk Istenünk helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugosznak!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek irgalmát, mennyeknek országát és a szentekkel való megnyugvását Krisztustól, a mi halhatatlan Királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap csendes imája az „Uram irgalmazz” éneklése alatt:

Úr Jézus Krisztus, mi Istenünk! Ki a víz és Szentlélek által szülötteknek és ártatlanságban hozzád átköltözőknek a mennyek országát ígérted, mondván: Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni, mert ilyeneké a mennyek országa, alázattal kérünk téged: a tőlünk most eltávozott ártatlan N. gyermeknek, csalhatatlan ígéreted szerint, ajándékozd mennyországodnak örökségét; minket pedig segíts, hogy földi életünket tisztán és keresztény módon bevégezvén, a te szenteiddel együtt mennyei lakodba fogadtassunk.

Fennhang

Pap: Mert te vagy, Krisztus Istenünk, elhunyt szolgádnak, N. gyermeknek feltámadása, élete és nyugalma, és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Élők és holtak felett uralkodó Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának és minden szenteinek imádságai által tőlünk elköltözött N. szolgája (szolgálója) lelkét az igazak hajlékába helyezze el, Ábrahám kebelében nyugtassa meg s az igazak közé sorolja; rajtunk pedig könyörüljön, mint irgalmas és emberszerető!

Nép: Ámen.

Pap: Adj Urunk tőlünk elköltözött N. szolgádnak (szolgálódnak) boldog nyugalmat, és készíts neki örök emléket!

Eközben egyes helyi szokások szerint beszenteli a koporsót.

Nép: Boldog nyugalmat és örök emléket!