Parasztasz
(Parastasis)

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

90. zsoltár

Aki a fölséges segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad, mondhatja az Úrnak: Oltalmazóm vagy te és segítségem, én Istenem, ő benne bízom. Valóban ő megszabadított engem a vadászok tőréből és a súlyos veszélytől. Vállaival megárnyékoz téged és az ő szárnyai alatt biztos vagy. Pajzs gyanánt vesz körül téged az ő igazsága; nem fogsz félni az éjjeli rémtől, nappal repülő nyíltól, a sötétben járó vésztől és a déli gonosz támadásától. Ezeren hullanak el oldalad mellől és tízezren jobbod felől, tehozzád pedig nem fog közeledni. Hanem szemeiddel nézed, és a bűnösök díját meglátod. Mert te vagy, Uram, az én reményem; ha a fölségest választottad magadnak menedékül, nem járul hozzád veszedelem és csapás nem közeledik hajlékodhoz. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadban. Kezeikben hordoznak téged, netalán kőbe üssed lábaidat. Áspison és basiliskuson fogsz járni, és az oroszlánt és sárkányt tapodod. Mivelhogy bennem bízott, megszabadítom, oltalmazom őt, mert megismerte az én nevemet. Hozzám kiált és meghallgatom őt; vele vagyok a szorongatásban; megmentem és megdicsőítem őt. Betöltöm őt hosszú élettel, és megmutatom neki az én szabadításomat.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Isten elhunyt szolgájáért (szolgálójáért) N.-ért és boldog nyugalmáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy bocsáttassanak meg neki összes szándékos és nem szándékos vétkei, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy egyesíttessék Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy helyeztessék el lelke az élők sorában, a világosság helyén, ahol minden szentek és igazak megnyugszanak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy elítélés nélkül jelenjék meg Krisztus ítélőszéke előtt, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy örökölje a mennyek halhatatlan országát, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy részese legyen a világ kezdetétől fogva megdicsőült szentek soha nem szűnő örömének, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket Isten a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert te vagy Krisztus Istenünk elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) föltámadása, élete és nyugalma s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja! (8. hang)

1. Vers: Boldog az, kit kiválasztasz és magadhoz fogadsz, Uram.

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Vers: És emléke nemzedékről nemzedékre.

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

Tropár
(8. hang)

Mélységes bölcsességgel mindeneket intéző egyetlen Teremtőnk, ki mindnyájunknak azt, ami hasznos, emberszeretőleg megadod: nyugtasd meg a te elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét; mert benned helyezte bizodalmát, Alkotónk, Urunkban és Istenünkben.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Te vagy védfalunk, révpartunk és kedves közbenjárónk Istennél, kit férfi nélkül szültél, Istennek szűz Anyja, hívők üdvössége.

Versek a 118. zsoltárból

Pap: Boldogok, kiknek útjuk feddhetetlen kik az Úr törvényében járnak.

Nép: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Pap: Szívembe rejtem a te beszédeidet, hogy ne vétsek ellened.

Nép: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Pap: Megemlékezem éjjel a te nevedről Uram és megtartom törvényedet.

Nép: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Pap: Kezeid teremtettek és alkottak engem, adj értelmet nekem, hogy megtanuljam parancsaidat.

Nép: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Pap: Ha a te törvényed nem lett volna elmélkedésem, talán már elvesztem volna lealáztatásomban.

Nép: Örökké sem feledem el igazságidat, mert azok által éltetsz engemet.

Ekténia

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgálójának), N.-nek, lelki nyugalmáért és minden szándékosan s akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugszanak!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűneinek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap csendes imája az „Uram irgalmazz” éneklése alatt:

Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk nyugtasd meg elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett; mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság.

Fennhang

Pap: Mert te vagy Krisztus Istenünk, elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) feltámadása, élete és nyugalma s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A 118. zsoltár folytatása

Pap: Tied vagyok én, üdvözíts engem!

Nép: Üdvözítő, üdvözítsd elhunyt szolgádnak lelkét!

Pap: Várnak reám a bűnösök, hogy elveszítsenek engem; de én bizonyságaidra figyelmezek.

Nép: Üdvözítő, üdvözítsd elhunyt szolgádnak lelkét!

Pap: Minden gonosz úttól eltiltom lábaimat, hogy megtartsam igéidet.

Nép: Üdvözítő, üdvözítsd elhunyt szolgádnak lelkét!

Pap: Szegezd át félelmeddel az én testemet, mert félek a te ítéleteidtől.

Nép: Üdvözítő, üdvözítsd elhunyt szolgádnak lelkét!

Pap: Ideje a cselekvésnek Uram, mert elhanyagolják törvényedet.

Nép: Üdvözítő, üdvözítsd elhunyt szolgádnak lelkét!

Tekints reám és könyörülj rajtam azok ítélete szerint, kik nevedet szeretik.

Nép: Tekints reám és könyörülj rajtam!

Pap: Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat.

Nép: Tekints reám és könyörülj rajtam!

Pap: Jusson színed elé kérelmem; a te beszéded szerint ments meg engem!

Nép: Tekints reám és könyörülj rajtam!

Nép: Könyörülj és nyugtasd meg teremtményedet Uralkodónk, az Istenszülő és minden szenteid imái által!

Pap: Él az én lelkem és dicsér téged; és ítéleteid megsegítnek engem.

Nép: Eltévelyedtem, mint az elveszett juh, keresd föl a te szolgádat; mert parancsaidat nem feledtem el.

Versénekek
(5. hang)

Pap: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Nép: A szentek kara megtalálta az élet forrását: és a paradicsom ajtaját; találjam fel én is igaz bűnbánattal üdvözülésem útját, ki eltévelyedett juh vagyok, hívj magadhoz drága Üdvözítőm, és üdvözíts!

Pap: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Nép: Képe vagyok a te kimondhatatlan dicsőségednek, habár a vétkek égető sebeit viselem, kegyelmezz teremtményednek Uralkodó és tisztíts meg kegyességeddel bűneimből, vezess be a dicsőültek hajlékába, ismét a paradicsom lakójává tevén engemet.

Pap: Áldott vagy te Uram, taníts meg engem a te igazságidra!

Nép: Nyugtasd meg Isten a te szolgádat s helyezd el a paradicsomban, hol a szenek karai és az igazak mint a világítók tündöklenek, a te elhunyt szolgádat nyugtasd meg; megbocsátván neki az ő vétkeit.

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Az egy Istenség hármasfényű világosságát, áhítattal dicsőítjük mondván. Szent az örökvalóságú Atya s a vele együttesen öröklétű Fiú és az istenségi Lélek világosíts fel minket, kik hittel szolgálunk néked, és az örök tűztől, Urunk, védelmezz meg!

Pap: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Nép: Üdvözlégy tisztaságos, ki mindnyájunk üdvére szülted az Istent, mert az emberi nem általad találta meg üdvösségét, találjuk fel mi is a boldogság édenét, szeplőtelen s áldott Istenszülő!

Ekténia

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgálójának), N.-nek, lelki nyugalmáért és minden szándékosan s akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugszanak!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűneinek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap csendes imája az „Uram irgalmazz” éneklése alatt:

Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk nyugtasd meg elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett; mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság.

Fennhang

Pap: Mert te vagy Krisztus Istenünk, elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) feltámadása, élete és nyugalma s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Leülők
(5. hang)

Nyugtasd meg Üdvözítőnk elhunyt szolgádat a megdicsőült igazakkal, és helyezd őt az édenbe, amint írva vagyon: mint jóságos elnézvén szándékos és nem szándékos vétkezéseit, melyeket tudva vagy nem tudva elkövetett, Emberszerető.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Krisztus Istenünk, ki feltündöklöttél a világnak a Szűztől s általa a világosság fiaivá tettél minket, könyörülj rajtunk!

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Kánon

I. Óda
(6. hang)

A vízen áthaladván szárazon és az egyiptomi fogságból kiszabadulván, fölkiálta Izrael: a mi szabadító Istenünket dicsőítsük.

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

III. Óda

Uram! a mennyeknek teremtője és az anyaszentegyháznak alkotója, Te erősíts meg engem szeretetedben; Végkívántságom és a híveknek megerősítője, egyetlen Emberszerető.

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Ekténia

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgálójának), N.-nek, lelki nyugalmáért és minden szándékosan s akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugszanak!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűneinek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap csendes imája az „Uram irgalmazz” éneklése alatt:

Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk nyugtasd meg elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett; mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság.

Fennhang

Pap: Mert te vagy Krisztus Istenünk, elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) feltámadása, élete és nyugalma s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

IV. Óda

Te vagy az én erősségem, Uram, te vagy az én hatalmam, te vagy az én Istenem, te vagy az én örvendezésem; el nem hagyván az Atyának keblét, a mi szegénységünket megtekintéd. Ezért Habakuk prófétával kiáltok hozzád, dicsőség a te hatalmadnak, Emberszerető.

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

V. Óda

Miért taszítottál el engem színed elől soha el nem múló Világosság, íme körülvett engem, nyomorultat, a sötétség; de, kérlek, téríts meg engem, és parancsaid világosságához igazgasd utaimat!

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

VI. Óda

Tisztíts meg engem, Üdvözítő, mert sok az én vétkem, és a gonoszság mélyéről emelj föl engem, kérlek; mert hozzád kiáltok és hallgass meg engem, üdvösségem Istene!

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Ekténia

Pap: Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgálójának), N.-nek, lelki nyugalmáért és minden szándékosan s akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugszanak!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűneinek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap csendes imája az „Uram irgalmazz” éneklése alatt:

Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk nyugtasd meg elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett; mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság.

Fennhang

Pap: Mert te vagy Krisztus Istenünk, elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) feltámadása, élete és nyugalma s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Konták
(8. hang)

Szenteiddel nyugtasd meg, Krisztus, a te szolgád lelkét, hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet.

A sírhant feletti siránkozás énekét mondjuk: Alleluja!

VII. Óda

A zsidó ifjak a tüzes kemencében a lángokat teljesen megsemmisítették, és a tüzet harmattá változtatták, énekelvén: Áldott vagy őrökké Urunk és Istenünk.

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

VIII. Óda.

Muzsikáló hangszerek összhangjára és számtalan Nép példájára sem hódolt a három ifjú a Deirben lévő pogány képnek, az Urat dicsőítvén és magasztalván örökké.

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

IX. Óda

Megrémült minden ember Istennek csodálatos lejövetelére, hogy mint magasságbeli, emberi testet vett magára. és a Szűznek méhéből emberré lőn, azért a legtisztább Istenszülőt mi, hívek, magasztaljuk.

Pap: Csodálatos az Isten, Izrael Istene, az ő szemeiben.

Nép: Nyugtasd meg Urunk a te szolgádat az igazakkal!

Pap: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Nép: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Valóban méltó dicsérni téged, Istenszülő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét, sérülés nélkül szülted. Téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk.

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(4. hang)

(Ezalatt az áldozópap megtömjénezi a templomot.)

A megdicsőült igazak lelkeivel nyugtasd meg Üdvözítőnk a te elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, megőrizvén őt a boldog életben, mely nálad van, emberszerető!

A te nyugalmadban, Urunk, hol minden szenteid megnyugszanak, elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét Üdvözítőnk, nyugtasd meg!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Te vagy Isten, ki leszállottál a poklokra és a lebilincselteknek kötelékeit föloldozád. Elhunyt szolgádnak (szolgálódnak) lelkét, Üdvözítőnk, nyugtasd meg!

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Egyetlen tiszta és szeplőtelen Szűz, ki Istent mag nélkül szüléd, kérjed őt elhunyt szolgájának (szolgálójának) lelke üdvéért!

Ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Isten elhunyt szolgájának (szolgálójának) N.-nek lelki nyugalmáért és minden szándékosan s akaratlanul elkövetett vétkeinek bocsánatáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az Úr Isten helyezze el lelkét, hol az igazak megnyugszanak!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek irgalmát, mennyeknek országát, bűneinek bocsánatát Krisztustól, a mi halhatatlan Királyunktól és Istenünktől kérjük!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap csendes imája az „Uram irgalmazz” éneklése alatt:

Minden szellem és minden test Istene, ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál: tenmagad Urunk nyugtasd meg elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) lelkét a világosság, kellem és felüdülés helyén, honnan száműzve a fájdalom, aggódás és sóhaj. Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg összes bűneit, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett; mert nincs ember, ki él és ne vétkezzék. Te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság és a te igéd valóság.

Fennhang

Pap: Mert te vagy Krisztus Istenünk elhunyt N. szolgádnak (szolgálódnak) feltámadása, élete és nyugalma s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Élők és holtak felett uralkodó Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának és minden szentjeinek imádságai által, tőlünk elköltözött N. szolgája lelkét az igazak hajlékába helyezze el, Ábrahám kebelében nyugtassa meg és az igazak közé sorolja, rajtunk pedig könyörüljön mint irgalmas és emberszerető.

Nép: Ámen.

Pap: Adj Urunk tőlünk elköltözött N. szolgádnak boldog nyugalmat és készíts neki örök emléket!

Nép: Boldog nyugalmat és örök emléket!

Nyugtasd meg Üdvözítőnk elhunyt szolgádat a megdicsőült igazakkal, és helyezd őt az édenbe, amint írva vagyon, mint jóságos elnézvén szándékos és nem szándékos vétkezéseit, melyeket tudva vagy nem tudva elkövetett, Emberszerető.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Krisztus Istenünk, ki feltündöklöttél a világnak a Szűztől, s általa a világosság fiaivá tettél minket, könyörülj rajtunk!

(Tamás-vasárnaptól áldozó-csütörtökig a szokásos kezdetben a Háromszorszent… helyett „Feltámadt Krisztus…” háromszor, egyébként minden a szokott módon végeztetik a kánonig. A kánonban a III. óda után, közvetlenül az ekténia előtt a húsvéti kánon irmoszát: „Jertek, igyunk új italt…” énekeljük; a VI. óda után pedig: „Leszállottál Krisztus a föld…” stb. „Valóban méltó” helyett „Angyal kiálltá…” és „Tündökölj, tündökölj…” Háromszorszent… helyett „Feltámadt Krisztus…” stb. Ezután minden a szertartás rendes menete szerint végeztetik, kivéve az elbocsátást, mely a következő módon történik:

Pap: Bölcsesség!

Nép: Tündökölj, tündökölj mennyei Jeruzsálem; mert az Úr dicsfénye fölötted felvirradt, örvendj mostan és vigadozz új Sionhegy, és te gyönyörködjél tiszta Istenszülő Fiad feltámadásán.

Pap: Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.

Nép: Feltámadt Krisztus Halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek új életet ajándékozott.

Pap: Krisztus igaz Istenünk, ki föltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban levőknek életet ajándékozott, az ő legtisztább Anyjának, Aranyszájú szent János, Konstantinápoly főpüspökének, szent és isteni ihlettségű atyáinknak és minden szentjeinek esedezései által tőlünk elköltözött szolgájának, N. áldozópapnak lelkét az igazak hajlékába helyezze el, Ábrahám kebelében nyugtassa meg s az igazak közé sorolja, rajtunk pedig könyörüljön, mint irgalmas és emberszerető.

Nép: Ámen.

Pap: Adj Urunk tőlünk elköltözött szolgádnak, N. áldozópapnak boldog nyugalmat, s készíts neki örök emléket!

A Boldog nyugalmat… stb. helyett:

Nép: Feltámadt Krisztus Halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek új életet ajándékozott. 3-szor