Szertartás a lélek távozásakor

Az áldozópap a következő szavakkal lép a házba: „Békesség e háznak s a benne lakóknak.” Ezután magára ölti az epitrakéliont, a beteg ágyához lép, csókolásra nyújtja a keresztet, s a következőket mondja:

„Kedves Testvérem (Fiam), szilárdan reméld, hogy a mi Üdvözítőnk, ki a kereszten érettünk nehéz kínokat szenvedett és vérének ontásával minket az örök kárhozat rabságából megváltott, neked is ad bűnbocsánatot és örök életet az ő mennyei országában.”

Ezután az áldozópap a keresztet a beteg szemei elé tartja, hogy felébressze benne az üdvösség reményét, majd meggyújtja a gyertyákat s a szokásos módon megkezdi a szertartást:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(6. hang)

Az emberi nem üdvösségéért kiontott isteni véreddel mosd le szolgád bűneit, legjóságosabb Jézus, szívének hitét és töredelmét elfogadván, mert beléd helyezte bizodalmát, feléd nyújtja karjait és velünk együtt most is téged imád, Isten báránya, ki emberszeretetből elveszed a világ bűneit.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Legtisztább Istenszülő Szűz, tekints kegyesen alázatos imádságunkra és szolgád utolsó töredelmes imádságát elfogadván, őt az örök tűz gyötrelmeitől megszabadítani kegyeskedjél, mert te vagy az Isten előtt egyetlen erős közbenjárónk.

Ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Isten szolgájáért (szolgálójáért), N.-ért s az ő üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy bocsássa meg neki minden szándékos és akaratlanul elkövetett vétkeit, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy tisztítsa meg lelkét minden bűntől és bűnös tisztátalanságtól és tegye tisztává, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy békével, szelíden fogadja lelkét irgalmassága karjaiba, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt minden pokoli kíntól, minden gonosz lélektől és minden bánattól, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg lelkét az örök haláltól, amint megmentette Henochot és Illést a közös emberi haláltól, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt az örök elmerüléstől, miként megmentette Noét a vízözöntől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse még őt a láthatatlan ellenség támadásaitól, miként megmentette Ábrahámot a kaldeusoktól, Jákobot a veszedelmektől, Izsákot a leöletéstől s atyjának, Ábrahámnak kezétől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt az örök tűz kínjaitól, amint kimentette Lótot Szodomából s a kénköves esőből, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt a szellemi Fáraó rabszolgaságától, amint megmentette Mózest az igazitól Egyiptomban, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt a pokol vermétől, miként kimentette Dánielt az oroszlánok verméből, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt a gehenna tűzétől, miként kimentette a három ifjút a tüzes kemencéből s a gonosz király kezéből, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őt az elitéléstől, amint megmentette Zsuzsannát a hamis ítélettől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg szolgájának lelkét a lelki ellenség támadásaitól, miként megmentette Dávidot Saul és Góliát kezétől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg szolgájának lelkét az örök bilincsektől, miként kimentette Pétert és Pált a börtönből, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg szolgájának lelkét minden bajtól, szükségtől, minden ellenséges ármánykodástól és támadástól, miként megmentette Tekla szűz-vértanút a három kegyetlen kínzástól, és hogy méltassa őt az összes szentek között a mennyei s örök javak élvezetére, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Uralkodó, Úristen, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Atyja, ki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön s az igazság ismeretére jusson, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen: esedezünk hozzád, és buzgón kérünk téged, hogy most elköltöző szolgádat oldozd fel a bűn minden kötelékétől és szabadítsd meg minden átoktól. Bocsásd meg minden bűnét, melyet ifjúságától fogva a mai napig tudva, vagy tudtán kívül, szóval vagy tettel elkövetett, melyeket lelki atyjának meggyónt, vagy melyeket feledékenységből meggyónni elmulasztott. Mert egyedül te vagy, ki a megkötözötteket feloldozod, s a töredelmeseket felemeled; te vagy a csüggedők reménysége, kinek hatalma van minden benned bízó ember bűneit megbocsátani. Mert bár mint ember, hordozva a testet, vétkezett is, mégsem távozott el tőled, igaz Istenétől és Teremtőjétől. Azért jóságos és irgalmas Isten, irgalomteljes ítéleteddel könyörülvén rajta, add mindenhatóságod által, hogy lelke szelíden szabaduljon fel a test kötelékeitől, és teste tisztuljon meg minden bűnös szennytől. Fogadd lelkét békével magadhoz és összes szenteid között örökkévaló hajlékodban nyugtasd meg őt; egyszülött Fiad, a mi Urunk Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus szent szenvedéseiért s életadó vérének kiontásáért, miáltal az emberi nem az ördög rabságából megváltatott, kivel áldott vagy legszentebb s elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután az áldozólap az összes jelenlevőkkel együtt térdet hajtva mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Jézus Krisztus, Isten Fia és Igéje, ki az emberi nem üdvösségéért a Szentlélektől s a mindenkor szűz Máriától megtestesültél és nyolcadnapra a körülmetélést elfogadtad, – ki éhezni, szomjazni, fáradtságot viselni, a zsidók által megcsúfoltatni, Júdás által csókkal elárultatni, megkötöztetni s mint az ártatlan bárány leölésre vitetni, ki Annás és Kaifás, Pilátus és Heródes előtt tisztelet nélkül állani, hamis tanúk által megrágalmaztatni, ütlegekkel s szitkokkal illettetni, leköpetni, tövissel koronáztatni, arcul veretni, nádszállal verettetni, (lehajtott fejjel) a keresztet hordozni, ruháidtól megfosztatni s a keresztre szegeztetni, a kereszttel együtt fölemeltetni s azon függeni, a gonosztevők közé számíttatni, epével s ecettel itattatni, lándzsával átveretni, rettenetes és kimondhatatlan kínokat szenvedni kívántál, (midőn szentséges és isteni testedben a kereszten függvén, ereid szétszakadoztak, leginkább pedig, midőn szent lelked szent testedtől elvált) mindezekért a szent kínszenvedéseidért, a keresztért s a te életadó halálodért, az ezekről való megemlékezést, mint tőled mindenkor kedvesen fogadott áldozatot bemutatván, mi, méltatlan szolgáid, alázatosan kérünk és buzgón esedezünk hozzád, könyörülj s irgalmazz e szolgádnak, és most az ő lelkét minden bűntől megtisztítván az örök büntetéstől szabadítsd meg, s a jobb latorral méltasd mennyei országodra. Mert a bűnösökért s az elítéltekért hoztad magad engesztelő áldozatul Atyádnak a kereszten, és véredet az utolsó cseppig azok szabadulásáért ontottad ki. Mert az irgalom s a könyörület Istene vagy s ezért dicsőítünk téged kezdetnélküli Atyáddal és legszentebb, jóságos és életadó Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Jézus Krisztus, Úristenünk, az irgalom és üdvösség Istene, ki az emberek iránt való nagy szeretetedből nemcsak a megkötözést, ostorozást, leköpést, sebeket, arculütést, csúfos megszégyenítést, tövissel koronázást, a gúny ruhájába öltöztetést, a nehéz kereszt hordozását, az ecettel s epével itatást, lemeztelenítést, keresztre feszítést és a négy szeggel való odaszegeztetést, a rettenetes kínokat, az életadó halált, oldalad átdöfését, – melyből vér és víz folyt, – a keresztről való levételt, valamint a sírbahelyezést méltóztattál kegyesen elfogadni a mi üdvösségünkért, de az irántunk való túláradó kegyelmed szerint halottaidból harmadnapon dicsőségesen feltámadván legdicsőbb isteni testeden az öt üdvözítő seb jelét megőrizted, hogy az azokban véred hullása folytán s a keresztség szentségében újjászületett bűnösök és Bűnbánókkal szemben saját gyógyíthatatlan sebeidre tekintvén s azokat az Atyaistennek megmutatván, mint végtelen értékű engesztelő áldozattal az ő igazságos haragját változtasd irgalomra. Ezekért Uram, a te legszentebb sebeidért, kezdetnélküli Atyáddal s legszentebb Lelkeddel egylényegű Isten lévén, most is hallgasd meg a mi imánkat és bocsásd meg ezen alázatos szolgád minden bűnét halála jelen órájában és lelkét minden bűnös gyarlóságtól tisztán fogadd irgalmasságod kezébe és szenteid között országod soha el nem sötétedő világosságába. Mert te vagy a mi üdvösségünk és megváltásunk és téged dicsőítünk kezdetnélküli s egylényegű Atyáddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.