A templom alapkövének megáldása

(Csak püspöki meghatalmazással végezhető.)

A felépítendő templom oltárának helyén előzetesen fakeresztet állítanak fel. A püspöki megbízott teljes papi díszbe öltözik és kíséretével együtt, melynek tagjai égő gyertyát visznek, a kereszthez megy, meghinti azt szentelt vízzel, és ezeket mondja:

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek.

Meghinti az alapkövet is, miközben mondja:

Az üdvösség jelét állítsd e helyre, Krisztus Istenünk, és az öldöklő angyalt távoztasd el innét.

Ezek után:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

83. zsoltár

Mely kellemesek a te hajlékaid, erők Ura! Kívánkozik és eped lelkem az Úr tornácai után. Szívem és testem örvendeznek az élő Istenben. Mert a veréb talál magának házat és a gerlice fészket, hová fiait helyezze, – én a te oltáraidat, erők Ura, királyom és Istenem! Boldogok, kik a te házadban laknak, Uram! örökkön-örökké dicsérnek téged. Boldog a férfiú, kinek tőled vagyon segítsége. Fölmenetekről gondolkodik szívében, a könnyhullatások völgyén, ama helyre, melyet magának kitűzött. Mert áldást ad a törvényszerző, erényről-erényre mennek, míg meglátják az istenek Istenét Sionban. Erők Ura Istene! hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe, Jákob Istene! Mi oltalmazó Istenünk! tekints és nézz a te fölkented orcájára; mert jobb egy nap a te tornácaidban ezereknél. Inkább akarok utolsó lenni az én Istenem házában, mint lakni a bűnösök hajlékaiban. Mert Isten az irgalmasságot és igazságot szereti; kegyelmet és dicsőséget ad az Úr; nem vonja meg a jókat azoktól, kik ártatlanságban járnak. Óh erők Ura! boldog ember az, ki benned bízik.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld teremtményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, szenvedőkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az új szentegyház e helyen való alapítása és építése áldásos legyen, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az az igaz katolikus hit megingathatatlan kőszikláján alkalmasan felépüljön, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az e helyen építendő szentegyház alapítására isteni áldás nyújtassék, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az e helyen alapítandó szentély építéséhez kiváló megszentelés ajándékoztassék, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ez istenes törekvésünk végrehajtásához a Szentlélek ereje, működése és malasztja által bő segítségben részesüljünk, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az istenszülő s mindenkor szűz Máriát; minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(7. hang)

A te egyházad Krisztus, melynek megingathatatlan alapja önönmagad vagy, s melyet a hit kőszikláján alapítani méltóztattál, szent kereszted jelével, mint királyi fejdísszel koronáztatik; miért is a te gondviselésedből kezeink által építendő e hajlékot nyilvánítsd dicsőséged jövendő lakóhelyévé, mert mi dicsérvén és magasztalván téged, hálaérzettel kiáltjuk néked: te vagy a mi örökös királyunk, Krisztus, te vagy a mindenség Istene és mindnyájunk üdvössége!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Ma élő hittel s ünnepélyesen tesszük le az Úr házának alapját, áldott és mindenkor dicsőített szent Szűz! és örvendezve, bizalommal kérünk téged, Istenszülő, szünet nélkül könyörögj a tőled Megtestesülthöz, hogy oltalmazza a hit kőszikláján épülő eme szent hajlékát és üdvözítse a mi lelkünket.

Az áldozópap a kereszt felé fordul s az alább következő imát mondja:

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Isten, kit bár a menny és a föld magukba nem foglalhatnak, szent nevednek mindenkori dicsőítésére e földön lakhelyet választani kegyeskedtél, buzgón kérünk téged: tekints kegyelmesen e templomhelyre a legáldottabb s mindenkor szűz Máriának pártfogása, szent N.-nek (kinek a templom esetleg ajánlva van) s összes szentjeidnek közbenjárása által, és tisztítsd meg azt szent malasztodnak kiárasztásával és mindenkoron szeplőtelenül őrizd meg. És valamint Dávidnak kedves szolgádnak ájtatos fogadalmát Salamon fia fáradozásai által teljesedésbe menni engedted, úgy kegyeskedjél meghallgatni jelen munkánkban a mi óhajtásainkat is és távoztasd el innét az ellenséges erők minden ármányát, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Nép: Ámen.

Prokimen
(1. hang)

A mi segítségünk az Úr nevében, ki a mennyet és földet teremtette. (Zsolt 123,8)

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(1Kor 3,9–11)

Felolvasó: Atyámfiai! Mi Isten munkatársai vagyunk; ti Isten szántó földe, Isten építménye vagytok. Az Isten malasztja szerint, mely nekem adatott, mint bölcs építőmester alapot vetettem, más pedig épít arra; de ki-ki lássa, mint épít azon. Mert más alapot senki sem vethet, azonkívül, mely vettetett, mely a Krisztus Jézus.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja! (3. hang)

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent Máté evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Mt 16,13–18)

Pap: Figyelmezzünk! Azon időben jöve Jézus Filep Cezáreájának környékére és kérdé tanítványait, mondván: Kinek tartják az emberek az ember fiát? Ők pedig mondták: Némelyek keresztelő Jánosnak, némelyek Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondá nekik Jézus: Ti pedig kinek tartotok engem? Felelvén Simon Péter, mondá: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Felelvén pedig Jézus, mondá neki: Boldog vagy Simon, Jónás fia! mert a test és vér nem jelentette ki ezt neked; hanem Atyám, ki mennyekben vagyon. Én is mondom neked, hogy te Péter vagy és e kőszálon fogom építeni anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Az áldozólap az alapkőhöz megy, a kántor pedig énekli:

Ének
(6. hang)

Fölkelvén Jákob reggel, vevé a követ, melyet feje alá tett vala és fölállítá emlékjelül, olajat öntvén rája és mondá: valóban az Úr van e helyen és én nem tudtam, rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, mint az Isten háza és a menny kapuja. (Ter 28, 16-17)

126. zsoltár

Ha az Úr nem építi a házat, hiába munkálkodnak, kik azt építik; ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz, aki azt őrzi. Hiába keltek föl virradat előtt; hiába keltek föl pihenés után, kik a fájdalom kenyerét eszitek. Míg ellenben az Úr íme álmot ad az ő kedveltjeinek, örökséget a fiakban: mert az ő ajándéka a méh gyümölcse. Mint a nyilak a hatalmas kezében, olyanok a száműzöttek fiai. Boldog a férfiú, kinek ilyenek után kívánsága betelt; nem szégyenül meg, midőn ellenségeivel szól a kapuban.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Urunk Jézus Krisztus, az élő Istennek, fia, igaz Isten, a kezdetnélküli Atyának kiáradó fényessége és ábrázata, örök élet, a legtisztább hegyből, a Szűzből kezek nélkül kivágott szegletkő, és az egyháznak megingathatatlan alapja, ki drága véred ontásával alapítottad egyházadat, haláloddal fölemelted; föltámadásoddal befejezted, mennybemeneteleddel megáldottad, Szentlelked lejövetelével pedig megszentelted és kiterjesztetted azt; alázatosan kérünk téged, küldd le Szentlelked malasztját és áldd † meg ez alapkőnek letételét; valamint a te neved dicsőségére (vagy: szent születésed, mennybemeneteled emlékére; vagy: szűz Mária, N. szent tiszteletére) megkezdett eme épület egész alapját. És te, ki alfa és ómega, kezdet és vég vagy, mely kezdetben az Atya eleinte mindeneket alkotott, légy kezdete, haladása és befejezése e munkának is. Az alapítókat pedig és a munkásokat áldd meg, kezeik munkáját tedd sikeressé és e templom építéséhez és befejezéséhez az összes szükséges dolgokat isteni gondviseléseddel bőségesen add meg, hogy elkészülvén a te dicsőséged háza, dicsőíttessék benne a te legszentebb és nagy neved, mely az Atyával és Szentlélekkel együtt áldatik öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Áldd † meg Uram ez alapkövet és add, hogy szent nevednek segítségül hívása mellett mindnyájan, kik e templomnak építéséhez tiszta lelkiismerettel segítséget nyújtanak, testi egészséget és lelki üdvösséget nyerjenek a mi Urunk Jézus Krisztus által, kit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap megérinti kezével az alapkövet és annak a szentély alapjába való helyezésekor mondja:

Jézus Krisztus hitében tesszük le ezt az első követ e templomalapzatba az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen. Öregbedjék itt az igaz hit, az isteni félelem és a testvéri szeretet és legyen az imádságnak ez a helye felállítva a mi Urunk Jézus Krisztus, a kezdetnélküli Atya s a legszentebb Lélek, az élő és uralkodó Isten nevének segítségül-hívására s dicsőítésére most és mindenkor és örökkön-öröké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap meghintvén az alapkövet szentelt vízzel mondja:

Mely rettenetes ez a hely, nem egyéb ez, mint az Isten háza és a menny kapuja.

86. zsoltár

Az ő alapjai a szent hegyeken vannak, szereti az Úr Sion kapuit Jákob minden hajléka fölött. Dicsőséges dolgok mondatnak felőled, Isten városa! Megemlékezem Ráhábról és Babilonról, hogy megismerjenek engem. Íme az idegenek és Tirus és a szerecsenek népe, ezek is oda valók. Nemde Sionról fog mondatni: Ember és ember született benne; és maga alapította azt a Fölséges? Az Úr fogja ezt elbeszélni a népek és fejedelmek írásaiban, azokéban, kik benne vannak. Mindnyájan vigadni fognak, kiknek lakásuk vagyon benned.

Az áldozópap szentelt vízzel meghinti a szentély egész helyét s megállva a kereszt előtt mondja:

Ismét és ismét térdet hajtva könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Urunk Istenünk, a mi legszentebb királynénk, az istenszülő és mindenkor szűz Máriának (és szent N.-nek) és minden szentjeidnek könyörgései által irányítsd érdemtelen szolgáid kezeinek művét és méltass minket, hogy a te jóságodnak kedvében járjunk; mert te fölszentelt szolgáidnak mások felett olyan kegyelmet ajándékoztál, hogy azt, amit ők a te nevedben méltóan és teljes bizalommal kérnek, megnyerhessék és amit tesznek, általad végrehajtottnak tekintessék; azért mi buzgósággal és alázatosan kérünk téged és irgalmasságod előtt esedezünk: az általunk látogatottakat te is látogasd és a megáldottakat te is áldd meg és tedd, hogy a mi bejövetelünkkel az angyalok is bejöjjenek, s velünk együtt szolgáljanak néked és dicsőítsék a te jóságodat és űzzenek el minden sátáni cselvetést és igazgassák minden jövésünket és menésünket a te parancsolataid teljesítésére. Mert te vagy a mi lelkünk üdvösségére mindeneket teljesítő igaz Isten és téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, ki szenteid hajlékaiból készíted örök dicsőséged lakhelyét, buzgón kérünk téged: add, hogy az e helyen felséged magasztalására épülő templom a te segítségeddel mielőbb a magasba emelkedjék, hogy annak teljes felépítése mindenható erődnek ajándékozása által teljes befejezést nyerjen, hogy így nem csupán mi, – akik e szent hajlékot építjük s abban néked szolgálni akarunk, – teljünk be áldásod bőségével, hanem anyaszentegyházad összes hívei is, kik világszerte áldanak és dicsérnek téged, az örök élet elnyerésére méltóknak találtassanak: hogy velük együtt mi is dicsőítsük a te legszentebb és felséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Kettős ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még istenszerető N. püspökünkért, lelki atyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még az Isten dicsőségére épülő ezen egyház istenfélő alapítói és jótevőiért, szent munkájuk áldásos sikeréért, egészségük s üdvükért és bűneik bocsánatáért; mondjuk mindnyájan, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még, hogy állíttassék e szent munkához őrangyal, ki azt minden baleseménytől, a látható és láthatatlan ellenségek ármánykodásaitól mentse s óvja meg és a munkásokat erősítse; mondjuk mindnyájan, Uram hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Pap: Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain és a messze tengeren levőknek reménysége. És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Napi elbocsátás.