A megszentségtelenített templom kiengesztelési rendje

(Csak püspöki meghatalmazással végezhető.)

A megszentségtelenített templom oltáráról és mellék-asztalkáiról a takarókat, kereszteket, gyertyatartókat stb. leveszik, a templomot üresen hagyják és ajtaját bezárják. Kívül, a templom bejárata előtt asztalt helyeznek el, rajta égő gyertyák, evangélium, kereszt és szentelt vízzel. Az áldozópap teljes templomi díszben kezdi:

Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Tropár
(6. hang)

Mennyekben az angyali rendek énekelnek neked Alkotónk és mi, az emberi nem, egyházaidban háromszorszent éneket ajánlunk fel neked, szüntelenül dicsőítvén téged, ki emberi természetünket drága véreddel megszentelted; azért, uralkodó Istenünk, kérünk téged: ennek az egyháznak ajándékozz megtisztulást és nekünk bűnbocsánatot, kik e templom engesztelését hittel ünnepeljük, félelemmel hangoztatván: Urunk, dicsőség néked!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. (7. hang)

Lelki megtisztulást és világosságot adj szívünkbe, kik házad engesztelését, melyet fölépíteni engedtél, áhítattal ünnepeljük, és azt minden ellenséges cselvetéstől a te szent nevedért tisztítsd meg, szentjeidben egyedül dicsőített Istenünk!

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (4. hang)

Ennek az egyháznak megtisztulásáért s a mi megszentelésünkért esedezünk, igazi világosságnak anyja, Istenszülő! orcád fényének sugaraival oszlasd el a homályt tőlünk, megszabadítván bennünket a vétkes gyönyöröktől és kísértésektől és látogasd meg e hajlékot, óh Tisztaságos, megszégyeníthetetlen Pártfogónk!

A pap körüljárja a templomot s annak külső falait szentelt vízzel hinti meg, s eközben mondja:

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek.

Versenként mondja az 50. zsoltárt, minden Vers után ismételvén: Hints meg engem izsóppal…

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat.

Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem.

Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor.

Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel.

Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám.

Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.

Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim.

Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat.

Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben.

Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem.

Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem.

Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek.

Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat.

Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni.

Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl.

Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg.

Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai.

Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Az énekkar ezalatt a következő éneket énekli:

Versének
(4. hang)

Tekints szolgáid imádságaira, óh Szeplőtelen! Enyhítsd gyötrő szenvedéseinket, s minden aggódástól szabadíts meg minket; mert te vagy a mi egyedüli, szilárd és biztos erősségünk. A te oltalmad alá menekülünk, hogy meg ne szégyenüljünk, Istenszülő, kik hozzád fohászkodunk. Engedj a mi kéréseinknek, kik néked hittel énekeljük: üdvözlégy Királynénk, mindnyájunk segítője, öröme s védelme és lelkünk üdvössége!

Nagyasszonyunk! Fogadd szolgáid imádságait és ments meg minden szükségtől és aggódástól.

Visszatérvén, a templomajtó előtt a következő imát mondja:

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

I. Ima

Pap: Urunk Istenünk, a mi legszentebb királynénk, az istenszülő és mindenkor szűz Máriának (és szent N.-nek) és minden szentjeidnek könyörgései által irányítsd érdemtelen szolgáid kezeinek művét és méltass minket, hogy a te jóságodnak kedvében járjunk; mert te fölszentelt szolgáidnak mások felett olyan kegyelmet ajándékoztál, hogy azt, amit ők a te nevedben méltóan és teljes bizalommal kérnek, megnyerhessék és amit tesznek, általad végrehajtottnak tekintessék; azért mi buzgósággal és alázatosan kérünk téged és irgalmasságod előtt esedezünk: az általunk látogatottakat te is látogasd és a megáldottakat te is áldd meg és tedd, hogy a mi bejövetelünkkel az angyalok is bejöjjenek, s velünk együtt szolgáljanak néked és dicsőítsék a te jóságodat és űzzenek el minden sátáni cselvetést és igazgassák minden jövésünket és menésünket a te parancsolataid teljesítésére. Mert te vagy a mi lelkünk üdvösségére mindeneket teljesítő igaz Isten és téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

II. Ima

Pap: Erők Istene, kinek széke az ég és lábai zsámolya a föld (Iz 66,1), ki hasonlókká tetted templomainkat mennyei lakodhoz, hogy legyenek a te dicsőséged befogadására, nekünk bűnösöknek menedékünkre és üdvösséges révpartunk gyanánt, és hogy szolgáljanak nekünk bűneinktől való megtisztulásunkra, lelki és testi gonosz indulataink megfékezésére a szent asztalodon bemutattatni szokott isteni és vérontásnélküli áldozatok ereje által. Kérünk téged jóságos Istenünk, ki bennünket jelen imádságainkban is elfogadni kegyeskedel, légy irgalmas hozzánk méltatlanokhoz, kik rendületlen hittel közeledünk hozzád, nem a mi emberi méltóságunkba, hanem a te szelídségedbe s véghetetlen emberszeretetedbe helyezve bizalmunkat; mert mi hálás szívvel bevalljuk, hogy a te adományaid valóban bőségesek és Szentlelked malasztjának reánk árasztása kifogyhatatlan. Mégis bűneink sokasága miatt megengedéd, hogy e szent és isteni hajlékod megszentségteleníttessék és dicstelenné váljék; de kérjük a te – bűneinkre nem emlékező – kegyelmességedet: hajtsd hozzánk füledet, Üdvözítő Istenünk és hallgasd meg imádságunk hangját, midőn kimondhatatlan emberszeretetedhez fohászkodunk; és elevenítő s újjáteremtő Lelked árnyékolásával tedd újra e hajlékot legszentebb Neved lakhelyévé, szent hajlékoddá, dicsőséged csarnokává, a nyugalom helyévé, a megszentelés bárkájává, körülsugározva azt orcád fényességével, felöltöztetve azt előbbi díszébe és ékességébe, gazdagítva bőséges malasztoddal, hogy megszégyenülés nélkül és tisztaságban végezhessük benne isteni titkaidnak szent szolgálatát. – Tisztítsd meg azt és emeld fel újra előbbi dicsőségét, állítsd helyre megdicstelenített oltárodat és szereld föl lerombolt szentélyedet, mint ahogy felépítéd Dávid hajlékát, mely leomlott s annak romjait megújítottad s helyreállítottad (ApCsel 15,16). Sértetlenül őrizd meg azt minden ellenséges cselvetéstől s tartsd fönn, valamint egész anyaszentegyházadat is épségben és megingathatatlanul egész az idők végezetéig; tisztíts meg minket is, alázatos szolgáidat és törölj el minden gonoszságot s vétekből eredő minden lelki és testi szennyet. A benned való hitben erősíts s a reménységben változatlanul őrizz meg bennünket és öntsd félelmedet szívünkbe, nyisd meg előttünk irgalmas és emberszerető kebledet, add, hogy a szentek szentélyébe bemehessünk s küldd le hozzánk egyszersmind a boldog és mennyei erőket, hogy velünk együtt bejöjjenek és imádjanak téged. Alázattal esedezünk még: taníts meg és világosíts fel bennünket, hogy tiszta lelkiismerettel és zavartalan elmével lépvén a te hajlékodba, Urunk, udvaraidban néked tetszőleg imádkozzunk. Tedd kedvessé imádságainkat, kik szent és mennyei oltárodon isteni szolgálatokat és szellemi titkokat ajánlunk fel néked egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme és emberszeretete által, kivel együtt téged s a te Szentlelkedet illet minden dicsőség, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az ima után az áldozó pap a templomajtóhoz lép és azt jobb kezével † alakban jelölve mondja:

Az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen. Békével lépjünk be!

Nép: Az Úr nevében!

Az áldozópap a kereszttel benyitja az ajtót s belép a templomba, az ájtatos hívek követik őt, a kántor pedig énekli:

Versének
(8. hang)

Mint ahogyan Zakeus házának belépésed által üdvöt szereztél Krisztus Urunk: úgy most is fölszentelt szolgáid s velük együtt angyalaid bemenetével adj békességet e hajléknak, és Szentlelked malasztjával tisztítsd, szenteld meg és lakhelyednek fogadd azt, üdvözítvén és megvilágosítván a mi lelkünket.

Nagy ekténia
(A királyi ajtó előtt)

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért s mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért; az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy legyen meghallgatva a mi imádságunk hangja, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy árasztassék e hajlékra a Szentlélek malasztja, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy tisztíttassék meg a rajta levő fertőzéstől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az első megszenteléskor e hajlékra s annak oltárára küldött isteni malaszt most megújíttassék és változatlanul rajtok maradjon, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy méltókká tétessünk e templomban és annak oltárán a vérontásnélküli áldozatoknak kárhozatnélküli bemutatására, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy megtisztíttassék e hajlék és mi is mindnyájan minden lelki és testi szennytől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy küldje le reánk az ő Lelkének malasztját, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket s a többi híveket is minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket Isten a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az istenszülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap a királyi ajtó előtt térdelve olvassa az alább következő imát:

Pap: Töredelmességgel térdet hajtva, békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Örök Isten, kegyelmes Urunk, ki a hittel hozzád közeledőket és vétkeiket töredelmesen meggyónókat kegyesen fogadod, buzgón kérünk téged: tekints kegyelmesen bűnös szolgáid imádságaira s a próféták, apostolok, vértanúk s összes szentjeid közbenjárása által látogasd meg kegyességeddel e hajlékot, betöltvén azt legszentebb Lelked malasztjával; bennünket pedig, kik néked e hajlékban tiszta és vérontásnélküli áldozatokat akarunk bemutatni, előzz meg és nyilvánítsd e szent lakodat megengeszteltnek, megtisztítván azt a megfertőztetéstől. Mert csupán te vagy az igazi tisztaság és a valódi szentség, ki megszenteled a hozzádtérők szívét s megszabadítod őket a gonosz lelkiismerettől, a kételyektől s minden benső meghasonlástól, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled él és uralkodik; most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

(Ezután felállnak.)

Versének
(6. hang)

Áldd meg Urunk a te neved dicsőségére épített e hajlékot és megszentelésed által tisztítsd meg; hallgasd meg itten mondandó imádságainkat és töröld el a mi szándékosan és akarattanul elkövetett vétkeinket; méltass minket malasztod elnyerésére és mindnyájunkon könyörülj a te nagy irgalmasságod szerint.

Az áldozópap szentelt vízzel meghinti a templomhajó egész belsejét, miközben mondja:

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek.

Ugyanezt ismétli az 50. zsoltár minden egyes Verse után:

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat.

Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem.

Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor.

Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel.

Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám.

Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek.

Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim.

Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat.

Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben.

Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem.

Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem.

Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek.

Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat.

Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni.

Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl.

Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg.

Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai.

Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

A kántor ezalatt az alábbi zsoltárokat olvassa:

67. zsoltár

Keljen föl az Isten, és széledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, kik őt gyűlölik. Mint elenyészik a füst, enyésszenek el; mint elolvad a viasz a tűz színe előtt, úgy vesszenek el a bűnösök Isten színe előtt, És az igazak vendégeskedjenek, és vigadjanak Isten színe előtt, és gyönyörködjenek örömmel. Énekeljetek Istennek, mondjatok dicséretet az ő nevének, készítsetek utat annak, ki fölmegyen napnyugatra: Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt; mely előtt amazok megrémülnek. Árvák atyja és özvegyek bírája Isten az ő szent helyén. Isten, ki békés lakást ad a házban az egyértelműeknek, ki a foglyokat kivezeti erősséggel. Hasonlóképen az ellenszegülőket. kik a sírokban laknak. Isten midőn a te Néped színe előtt jártál, midőn átmentél a pusztán, a föld megrendült, és az egek csöpögtek a Sinai Istenének színe előtt. Izrael Istenének színe előtt. Óhajtott esőt adtál Isten a te örökségednek. mely elfáradott, de te megerősítetted őt. A te nyájad lakott abban, elkészítetted azt Isten, kegyességedből a szegénynek. Az Úr szót ad az örömhír vivőinek, nagy hatalommal. A seregek királyai futva-futnak, és a ház ékességének jut a ragadományok osztása. Ha osztályrészeitekben feküsztök, hasonlók lesztek a galambokhoz, melyek tollai ezüstösek. és a háta végefelé aranysárga. Midőn a mennyben lakó ott a királyokat elszéleszti, fehérek lesznek, mint a hótól Szelmon, az Isten hegye, kövér hegy, erős hegy, termékeny hegy; miért nézitek gyanúsan az erős hegységet? E hegy az, melyen az Istennek lakni tetszik, mert az Úr ott fog lakni mindörökké. Isten szekere több tízezernél, ezrek az örvendezők; az Úr közöttük van, mint Sinai hegyen a szentélyben. Fölmégy a magasba, fogva viszed a fogságot; ajándékokat veszesz az embereknek. A nemhívőknek is, hogy az Úristennél lakjanak. Áldott legyen az Úr mindennap; szerencsés utat készít nekünk a mi üdvösségünk Istene. A mi Istenünk a szabadító Isten; és az Úré, az Úré a halálból való kivitel. Ellenben Isten összezúzza ellenségei fejeit, a vétkeikben járók fejtetejét. Mond az Úr: Bázánból visszatérítem őket: a tenger mélységébe tértem; hogy a lábad vérbe mártassék, ebeid nyelve az ellenség vérébe. Látják bemeneteledet Isten! az én Istenem bemenetelét; az én királyomét, ki a szentélyben vagyon. Elől mennek a fejedelmek az éneklőkkel együtt, a doboló leányzók között. A gyülekezetekben áldjátok az Úristent Izrael törzséből valók. Ott van az ifjú Benjámin lelki elragadtatásban, Juda fejedelmei, azok vezérei, Zabulon fejedelmei, Neftáli fejedelmei. Parancsolj Istenhez. Föld országai, énekeljetek az Istennek; zengjetek az Úrnak, zengjetek az Jeruzsálemben A királyok ajándékokat hoznak neked. Dorgáld meg a nádas vadait; bikák gyülekezete van a Népek tehenei között, hogy kirekesszék azokat, kik megpróbáltattak, mint az ezüst. Széleszd el a nemzeteket, melyek hadakat kívánnak. Követek jönnek Egyiptomból, Szerecsen-ország megelőzve nyújtja kezeit az Istenhez. Föld országai, énekeljetek az Istennek; zengjetek az Úrnak, zengjetek az Istennek, ki fölmegy az egek ege fölé napkeletre. Íme szózatának az erő szavát adja. Adjatok dicsőséget az Istennek, Izrael fölött az ő dicsősége és ereje a felhőkben. Csodálatos az Isten az ő szenteiben, Izrael Istene; ő ad hatalmat és erőt az ő népének. Áldott legyen az Isten!

69. zsoltár

Isten figyelmezz segítségemre; Uram siess segítségemre. Szégyenüljenek meg és valljanak gyalázatot, kik lelkemet keresik. Térjenek hátra és piruljanak meg, kik rosszat akarnak nekem; térjenek hátra mindjárt megpirulva, kik azt mondják nekem: úgy kell, úgy kell! Örvendezzenek és vigadjanak tebenned mindnyájan, kik téged keresnek, és mondják mindenkor, kik szeretik szabadításodat: Magasztaltassék az Úr! Én pedig szűkölködő és szegény vagyok; Isten; segíts meg engem. Én segítőm és szabadítom vagy te; Uram; Uram! ne késsél.

A zsoltárok után az áldozópap vagy a diákónus:

Ismét és ismét térdet hajtva töredelmességgel könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Az áldozópap a királyi ajtón belép a szentélybe, letérdel az oltár lépcs6jére és elmondja a következő imát:

Ima

Nagy irgalmasságú és legkegyesebb jótevő Urunk, ki kiterjeszted atyai gondviselésedet uralkodásod minden helyére, áhítattal fohászkodunk hozzád: hallgasd meg imádságainkat és sértetlenül őrizd meg e hajlék szentségét az idők végezetéig, hogy mindazok, kik itt velünk együtt téged megítélés nélkül dicsőítnek és benned bízva s könyörületedért esedezve a színed előtt bemutatandó vérontásnélküli áldozat szent szolgálataiban részt vesznek, méltóknak találtassanak ama mennyei jutalom elnyerésére, melyet a téged szeretőknek öröktől fogva előkészítettél. Mert te vagy, aki bő adományokat osztogatsz s a te nagy és felséges neved magasztalóit örök dicsőségedre méltatod, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap meghinti szentelt vízzel az oltárt s a szentélyt a föntebb leírt módon. Az oltárt felszereli antimensionnal, evangéliummal, kereszttel és égő gyertyákkal, mialatt az énekkar a Háromszorszent és Mi Atyánk után a tropárt és a templomünnep kontákját énekli az istenszülői énekkel egyetemben. Ezután a napi elbocsátás és megkezdődik az ünnepélyes  szentliturgia.