Reggeli istentisztelet a Nagyböjtben

A nagyböjt vasárnapjain a reggeli istentisztelet alig mutat valami eltérést a szokásos vasárnapitól.

Az első eltérés abban áll, hogy a Tékozló fiúról elnevezett vasárnaptól vajhagyó vasárnapig bezárólag a Sokirgalmú ének végén elénekeljük a 136. zsoltárt is: „Babilon folyóvizei mellett”. Szövege és dallama kifejezik azt a nagy fájdalmat, amit a babiloni fogságban levő zsidók éreztek, akiket hiába próbáltak rávenni arra, hogy énekeljenek Sion énekeiből, mert semmi nem jött ajkukra, hiszen idegen földön éltek, elnyomatásban. Még átkot is mond magára a zsoltáros, ha elfeledkeznék Jeruzsálemről. Ez a szomorú zsoltár a bűn következtében Istentől elszakadt lélek állapotát fejezi ki. Idegen földön él, távol Istentől, és hiába próbálják bármivel elfeledtetni vele Őt, lelkiismerete felébredt, és nem tud semminek örülni.

Az Evangélium-csókolásnál szokásos kérő, és diadalmas húsvéti-ének helyett a vámosról elnevezett vasárnapon már más, bűnbánati jellegű ének hangzik fel: „A bűnbánat ajtaját… Az üdvösség útjára… Gonosz cselekedeteinek sokaságára gondolván…”.

„A bűnbánat ajtaját nyisd meg nekem életadó Urunk”. A bűnös ember saját testét bűnével megfertőztetve virraszt és imádkozik Isten házában, a templomban. Az életadó Krisztustól várja a bűnbánatra vezető ajtó kinyitását. Krisztust életadónak nevezi, mert Ő a bűnbánatért lelki megtisztulást, azaz életet ad a léleknek.

„Az üdvösség útjára taníts meg engem Istenszülő”. A bűnös gyalázatos vétkeit és életének semmittevését hozza fel. Számára az üdvösség útja a megtisztulás útja lenne. Ezért folyamodik a tisztaságos Istenszülőhöz, hogy imádságaival vezesse a megtisztulás útjára.

„Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván”. Gonosz cselekedetei miatt eltölti a bűnöst az ítélettől való félelem, de Dávid király példáját követve a rosszban, a bűnbánatban is őt akarja követni, bízva Isten irgalmában. Dávid szavaival kéri bűneire a bocsánatot.

A feltámadást megéneklő dicséreti sztichirák egy részét felváltják a bűnbánattal foglalkozó böjti sztichirák. Ezért a feltámadási evangéliumi sztichirák a befejező áldás elé kerülnek.