Reggeli istentisztelet

(Ορθρος -- Utrenye)

A Pap epitrachelionban az ambonra jön és a bezárt királyi ajtó előtt énekli:

Pap: Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, (az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek), mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség a magasságban Istennek, * békesség a földön és jóakarat az embereknek! (háromszor)

Uram nyisd meg ajkaimat * és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (kétszer)

3. Zsoltár

Uram, mennyire megsokasodtak, kik engem szorongatnak. * Sokan támadnak ellenem.

Sokan mondják lelkemnek: * nincs neki szabadulása az ő Istenében.

Te pedig Uram, én oltalmazóm vagy; * én dicsőségem, ki fölemeled fejemet.

Szómmal az Úrhoz kiáltottam; * és meghallgatott engem az ő szent hegyéről.

Én szenderegtem, és mély álomban voltam, * és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.

Nem félek az engem környező nép ezreitől; * kelj föl Uram, szabadíts meg engem, én Istenem!

Mert te verted meg mind, kik ok nélkül ellenkeztek velem; * a bűnösök fogait összetörted.

Az Úré a szabadítás, * és népeden a te áldásod.

Én szenderegtem és mély álomban voltam, * és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.

Zsoltárok után:

Dicsőség… Most és... Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten!

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető Szilárd püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked Uram!

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Isten az Úr, és megvilágosít minket! * Áldott, ki az Úr nevében jő!

A nép a tropárokat majd a kathizmákat énekli.

Sokirgalmú Ének

Dicsérjétek az Úr nevét, (alleluja!) * dicsérjétek szolgák az Urat! * (szolgák az .Urat * alleluja, * alleluja, alleluja!)

Kik az Úr házában álltok, a mi Istenünk házának tornácaiban! * (tornácaiban alleluja, * alleluja, alleluja!)

Uram, a te neved örök; Uram, a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre! * (nemzedékről nemzedékre, ; alleluja, * alleluja, alleluja!)

Áldott legyen az Úr Sionból. Ki Jeruzsálemben lakik! * (ki Jeruzsálemben lakik, * alleluja, * alleluja, alleluja!)

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, (alleluja!) * mert örökkévaló az ő irgalmassága! * (Alleluja, alleluja!)

Ki a földet megerősítette a vizek fölött, (alleluja!) * mert örökkévaló az ő irgalmassága! * (Alleluja, alleluja!)

Ki megverte Egyiptomot elsőszülötteivel; (alleluja!) * mert örökkévaló az ő irgalmassága! * (Alleluja, alleluja!)

Ki bevetette Fáraót és haderejét a Vörös tengerbe; (alleluja!) * mert örökkévaló az ő irgalmassága! * (Alleluja, alleluja!)

Mivel a mi lealáztatásunkban megemlékezett rólunk; (alleluja!) * mert örökkévaló az ő irgalmassága! * (Alleluja, alleluja!)

És megszabadított minket ellenségeinktől, (alleluja!) * mert örökkévaló az ő irgalmassága! * (Alleluja, alleluja!)

Adjatok hálát az ég Istenének! (Alleluja!) * Mert örökkévaló az ő irgalmassága. * (Alleluja, alleluja!)

Feltámadási Magasztaló Ének

Elővers: Áldott vagy te, Uram, * taníts meg engem a te igazságaidra!

Az angyalok gyülekezete elámult, * látván, hogy te Üdvözítőnk, * a holtak közé számíttatol, * s hogy a halál erejét megtörted * s Ádámot is magaddal fölemelted, * s a pokoltól * megszabadítottál mindenkit.

Miért vegyítitek * bánatos könnyekkel * a drága kenetet, ó tanítványok? * Hisz a síron tündöklő angyal * a kenethozó asszonyoknak kijelenté: * Lássátok az üres sírboltot * és értsétek meg, * hogy az Üdvözítő * föltámadt a sírból.

Korán reggel * a kenethozók könnyezve * siettek a te sírodhoz, * de eléjük állt az angyal és örvendezve mondá: * A kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok; * de a föltámadást * az apostoloknak hirdessétek!

A kenethozó asszonyok * eljövén a te sírodhoz, Üdvözítőnk, * és siránkozának, * az angyal pedig szólván hozzájuk mondá: * Mit keresitek az élőt a holtak között? * Ő mint Isten, * föltámadt a sírból.

Dicsőség…

Imádjuk az Atyát * s a Fiút és a Szentlelket, * az egyvalóságú * Szentháromságot, * a szeráfokkal kiáltván föl: * Szent, * szent, * szent vagy Uram!

Most és…

Életadót szülvén, ó Szűz! * Ádámot a bűntől megtisztítottad, * s Évának gyötrelem helyett * örömöt ajándékoztál; * az élettől elesetteket pedig * arra ismét méltókká tette * a tőled megtestesült * igaz Istenember.

Alleluja! * Alleluja, alleluja! * Dicsőség néked Isten!

Ha az utasítás előírja, akkor a Felmeneteli ének következik.

Felmeneteli Ének

Ifjúságomtól kezdve * sok rossz indulat ostromol engem; * de te magad védelmezz * és üdvözíts engem, Üdvözítőm!

Akik Siont gyűlölik, * megszégyeníti az Úr őket * s mint a száraz fű, * tűz által megemésztetnek.

Dicsőség…

A Szentlélek, * ki megelevenít és megszentel minden lelket, * a Háromság egységében * az Atyával és Fiúval * titkosan együtt tündöklik.

Most és…

A Szentlélek * ömleszti a kegyelem árját * s italával minden teremtményt * megelevenít.

Az előénekes vasárnap reggel Ipakojt énekel, majd a:

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség figyelmezzünk!

A nép prokiment énekli.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mert szent vagy te, mi Istenünk, s a szentekben nyugszol, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Minden lélek dicsérje az Urat!

Nép, a prokimen dallamán:

Nép: Minden lélek dicsérje az Urat!

Pap: Hogy a szent evangélium meghallgatására méltónak találtassunk, békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Bölcsesség igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot Szent N. evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Pap: Figyelmezzünk!

A Pap az oltárnál olvassa az evangéliumot. Evangélium után:

Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Vasárnapokon a Pap imádkozza:

Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk. Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk és kívüled mást nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Jertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme, Kereszt által lőn az egész világ öröme. Mindenkor áldva az Istent, énekeljük az ő feltámadását, mert a megfeszíttetést elszenvedvén, halállal megrontotta a halált.

Utána nyomban következik az 50. zsoltár. Ha pedig nincs vasárnap, ugyanez mindjárt az evangélium után következik: Könyörülj rajtam! Isten… A zsoltár alatt a Pap az evangéliumos könyvet csókolásra nyújtja a híveknek, kik a zsoltár befejezése után a következőket éneklik.

Közvasárnapokon

Sztihira, 6. hang. Dicsőség…

Szent apostolaidnak imádságai által, * irgalmas Urunk, * tisztíts meg minket a mi bűneink sokaságától!

Most és...

A legszentebb Istenszülőnek imádságai által, * irgalmas Urunk, * tisztíts meg minket a mi bűneink sokaságától!

Elővers: Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!

Föltámadt Jézus a sírból, * mint előre megmondá, * adván nekünk örök életet, * és gazdag kegyelmet.

Az Úr ünnepein minden az ünnepi előírásból.

Nagyböjtben

Sztihira, 8. hang. Dicsőség…

A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, * mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, * mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, * de mint irgalmas, * a te jóságos kegyelmeddel * tisztíts meg engem!

Most és…

Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, * mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet * és tunyaságban töltöttem életemet, * de imádságaid által tisztíts meg engem * minden tisztátalanságtól!

Elővers, 6. hang: Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!

Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, * én megátalkodott bűnös, * remegek az ítéletnek rettenetes napjától, * de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, * Dávid király szavaival kiáltok hozzád: * Könyörülj rajtam Isten * a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

Pap: Üdvözítsd Isten a te néped és áldd meg örökségedet, * látogasd meg világodat kegyelmeddel és irgalmasságoddal, emeld fel az igazhitű kereszténység hatalmát, küldd le reánk a te bőséges malasztidat, a mi legtisztább Királynénk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának könyörgései által; a te drága és elevenítő keresztednek erejével; a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által; a tisztes és dicső próféta, előkövet és keresztelő Jánosnak; a szent nevezetes és minden dicséretre méltó apostoloknak; szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püspökeinek: Nagy Bazil, Gergely a hittudós, Aranyszájú Jánosnak, Atanáz és Cirillnek; és a liceabeli myrai főpüspök, csodatevő Szent Miklós atyánknak; a szent és jó győzelmű vértanúknak; szent életű és isteni ihlettségű atyáinknak; barlanglakó Antal és Teodóznak, és minden szenteidnek közbenjárása által, kérünk téged nagyirgalmú Urunk, hallgass meg minket, hozzád esedező bűnösöket, és könyörülj rajtunk!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Uram, irgalmazz! (hatszor)

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: A te egyszülött Fiadnak irgalma, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A nép a Kánont énekli.

A kánon VIII. éneke után a katavásziához elővers:

Dicsérjük, áldjuk, imádjuk az Urat, énekeljük az Urat és magasztaljuk őt mindörökké!

A kánon IX. éneke előtt az Istenszülő ikont tömjénezve énekli:

Pap: Az Istenszülőt és világosság Anyját énekekben magasztaljuk!

Nép: Magasztalja az én lelkem az Urat, * és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!

Minden vers után énekelve:

Ki a keruboknál tiszteltebb * és a szeráfoknál * hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, * ki az Istent, az Igét * sérülés nélkül szülted. * téged valóságos Istenszülő, magasztalunk!

Versek:

Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, * íme mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék! — Ki a keruboknál...

Mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, kinek szent az ő neve, * és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. — Ki a keruboknál ...

Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival, * elszélesztette a szívük szándékában kevélykedőket. — Ki a keruboknál...

Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és fölmagasztalta az alázatosakat; * az éhezőket betöltötte jókkal és a gazdagokat üresen bocsátá. — Ki a keruboknál ...

Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját megemlékezvén irgalmasságáról, * amint szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékának örökre. — Ki a keruboknál...

Pap: Szent az Úr, a mi Istenünk! (háromszor).

Nép prokimen dallamon:

Szent az Úr, a mi Istenünk! * Szent az Úr, a mi Istenünk! * Szent az Úr, a mi Istenünk!

Az előénekes a Fényéneket énekli:

Minden lélek dicsérje az Urat! * Dicsérjétek az Urat a mennyekben! * Dicsérjétek őt a magasságban! * Téged illet, Isten, az ének.

Dicsérjétek őt minden angyalai, * dicsérjétek őt minden seregei! * Téged illet, Isten az ének.

Előversek a dicséreti sztihirákhoz:

Ez dicsősége minden szenteinek.

150. zsoltár

Dicsérjétek az Urat, az ő szenteiben, * dicsérjétek őt az ég erős boltozataiban!

Dicsérjétek őt hatalmasságában, * dicsérjétek őt nagyvoltának sokasága szerint!

Dicsérjétek őt harsona szóval, * dicsérjétek őt hárfán és citerán!

Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, * dicsérjétek őt húrokon és hangszereken.

Dicsérjétek őt hangos szavú cimbalmokon, dicsérjétek őt a vígasság cimbalmán. * Minden lélek dicsérje az Urat!

Kelj föl Uram, emeld föl kezedet, * ne feledkezzél el a szegényekről örökre!

Hálát adok neked Uram teljes szívemből, * elbeszélem minden csodádat.

Most és... 2. hang:

Áldásteljes vagy te Istenszülő Szűz, * mert a tőled megtestesült a poklot meghódítá; * Ádámot visszahívta, * az átkot megszüntette, * Évát fölszabadította s a halált holttá tette, * és bennünket új életre ébresztett. * Azért énekelve kiáltjuk: * Áldott vagy Krisztus Istenünk, * ki ezeket így akartad, dicsőség néked!

Pap: Dicsőség neked Isten, ki földerítetted nekünk a világosságot!

Nagy Doxologia

Dicsőség a magasságban Istennek, * és békesség a földön jóakarat az emberekben! * Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. * Hálát adunk néked a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! * Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, * Úr Jézus Krisztus és Szentlétek Úristenünk! * Isten báránya, az Atyának Fia, * ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; * ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádságainkat; * ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk; * mert egyedül te vagy szent * te egyedül Úr, * Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámen.

Mindennap áldunk téged és dicsérjük nevedet örökké és mindörökkön-örökké. * Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! * Áldott vagy te Urunk, atyáinknak Istene! * dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. * Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, * amint tebenned bíztunk! * Áldott vagy te, Urunk taníts meg minket a te igazságaidra! * Áldott * vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra! * Áldott * vagy te, Szent világosíts meg minket a te igazságaiddal!

Uram, menedékünk voltál nekünk nemzedékről nemzedékre.

Én mondám: * Uram irgalmazz nekem és gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem teellened.

Hozzád menekülék, Uram, taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem, * mert te vagy az én Istenem, * mert nálad van az életnek forrása, * és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. * Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek!

Egyszer a pap, kétszer a nép.

Pap: Szent Isten, * szent Erős, * szent Halhatatlan * irgalmazz nekünk!

Tropár 1., 3., 5. vagy 7. hangon.

Ma lett a világ üdvössége! * – énekeljük a sírból föltámadottnak * és életünk kezdőjének; * mert ő halállal megtörvén a halált, * győzelmet ajándékozott nekünk és gazdag kegyelmet!

Tropár 2., 4., 6. vagy 8. hangon.

Föltámadván a sírból * és szétszaggatván a pokol kötelékeit, * megszüntetted, Uram, a halálos kárhozatot, * és mindenkit megszabadítottál az ellenség hálójából; * és megjelenvén apostolaidnak, * elküldted őket az evangélium hirdetésére, * miáltal békét szereztél az egész világnak, * egyedül irgalmas!

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még istenszerető Szilárd püspökünkért, lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Teljesítsük reggeli könyörgésünket az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!

Nép: Add meg, Uram!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram!

Pap: Mert téged illet, hogy könyörülj rajtunk s üdvözíts minket Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Bölcsesség!

Nép: Adj áldást!

Pap: Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.

Nép: Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!

Pap: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Vagy ünnepi magasztalás.

Pap: Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást uram!

A pap az elbocsátó imdáságot mondja.

Nép: Ámen.

Pap: Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.