A nagy vízszentelés rendje Úrjelenés ünnepén
Vízkereszt

A szent liturgia után, az amboni imádság végeztével, ünnepélyes kivonulás a folyóhoz, vagy kúthoz, melynek vize szenteltetni fog. A kántor énekli:

Tropár
(8. hang)

Az Úr szava a vizeken kiáltja mondván: Jertek mindnyájan s vegyétek a megjelenő Krisztus lelkét, a bölcsesség lelkét, az isteni félelem lelkét és az értelemnek lelkét. (Háromszor)

Ma a vizek természete megszenteltetik, és a Jordán kettészakad, s hullámainak folyását visszatartóztatja, látván a vizében keresztelkedő Üdvözítőt.

Mint ember, a folyóvízhez jöttél, Krisztus királyunk és bűneinkért előhírnököd kezeiből szolgai keresztséget felvenni sietsz, jóságos emberszerető!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

A pusztában kiáltónak szavára: „Készítsétek az Úr útját” szolgai alakot vevén magadra, eljöttél keresztséget kérni, Urunk, ki a bűnt nem ismered. Láttak téged a vizek és megfélemlettek. Remegett az előhírnök és felkiáltott, mondván: miképp világítsa meg a mécs a napnak világosságát, hogyan terjessze ki kezeit Ura felett a szolga? Szentelj meg engem és a vizeket, Üdvözítő, szentelj meg engem és a vizeket, Üdvözítő, szentelj meg engem és a vizeket, Üdvözítő, ki elveszed világ vétkeit!

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Izaiás jövendölésének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Olvasmány
(Iz 35)

Felolvasó: Úgymond az Úr: vigadni fog a puszta s a járatlan hely és örvendez a kietlen és virágzik, mint a liliom. Virágozván virágzik és örvendez vigadván és dicséretet mondván. A Libanon dicsősége adatott neki, a Karmel és Száron ékessége; látni fogják az Úr dicsőségét és a mi Istenünk ékességét. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és az erőtlen térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a félénk szívűeknek: erősödjetek meg és ne féljetek; íme a ti Istenetek elhozza a bosszúálló fizetést; az Isten önmaga jő el és megszabadít titeket. Akkor megnyílnak a vakok szemei és a siketek fülei tárva lesznek, akkor ugrál a sánta, mint a szarvas és föloldatik a némák nyelve; mert vizek fakadnak a pusztában és patakok a kietlenben; és a mi száraz hely volt, tóvá lészen és a szomjúhozó föld vizek forrásaivá; amely tanyákon azelőtt sárkányok laktak, ott zöldellő nád és káka terem. És ott sövény és út leszem mely szent útnak hivatik; fertőztetett nem jár azon és ez lesz nektek egyenes utatok, úgy hogy az együgyűek se tévedjenek el azon. Nem leszen ott oroszlán és gonosz vad nem jár azon, s nem találtatik ott; hanem a megszabadítottak járnak azon. És visszatérnek az Úrtól megváltottak és Sionba mennek dicsérettel; és örök vigasság lesz fejükön; örömet és vigasságot nyernek, s a fájdalom és sírás eltávozik.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Izaiás jövendölésének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Olvasmány
(Iz 55)

Felolvasó: Úgymond az Úr: mindnyájan szomjúhozók! jöjjetek a vizekre; és akiknek nincs pénzetek, siessetek, vegyetek és egyetek; jöjjetek el, vegyetek pénz nélkül és minden csere nélkül bort és tejet. Miért költitek az ezüstöt nem kenyérre és fáradtságotokat nem jóllakásra? Hallgatván hallgassatok engem és egyetek jót és gyönyörködjék lelketek a kövérségben. Hajtsátok meg füleiteket és jöjjetek hozzám; halljátok és élni fog lelketek és örök szövetséget kötök veletek, Dávid hűséges irgalmasságait. Íme, bizonyságul adtam őt a népeknek, vezérül és tanítóul a nemzeteknek. Íme, hívod a népet, melyről te nem tudtál és a nemzetek, melyek téged nem ismertek, hozzád futnak, a te Uradért, Istenedért és Izrael Szentjéért; mert ő megdicsőít téged. keressétek az Urat, míg föltalálható; hívjátok őt segítségül, míg közel vagyon. Hagyja el útját az istentelen és gondolatait a gonosz férfiú és térjen az Úrhoz és könyörül rajta, a mi Istenünkhöz, mert igen kész a megbocsátásra. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, sem utaim utaitok, úgymond az Úr. Mert mint az egek fölülhaladják a földet, úgy az én utaim fölülhaladják utaitokat. És mint leszáll az eső és hó az égből és oda többé nem tér vissza, hanem megitatja a földet és megöntözi és termővé teszi azt és magot ad a vetőnek és kenyeret az evőnek: Úgy leszen az én igém, mely számból kimegyen; nem tér vissza hozzám üresen, hanem végbe viszi mind, amit akartam és foganatos lesz azokban, mikre küldöttem. Mert örömmel jöttök ki és békességben fogtok vezéreltetni; a hegyek és halmok előttetek dicséretet énekelnek és a tartomány minden fái kézzel tapsolnak. A bojtorján helyébe jegenyefa terem és a csalán helyett mirtusz növekedik; és az Úr nevet nyer örökjelül, mely nem fog elvétetni.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Izaiás jövendölésének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Olvasmány
(Iz 12,3-6)

Felolvasó: Úgymond az Úr: örömmel merítetek vizet az Üdvözítő kútforrásaiból és mondjátok az napon: Adjatok hálát az Úrnak és hívjátok segítségül az ő nevét; nyilatkoztassátok ki a népek köz az ő találmányait és emlékezzetek meg, hogy fölséges az ő neve. Énekeljetek az Úrnak, mert nagy dolgokat cselekedett; hirdessétek ezt az egész földön. Örvendezz és dicsérd Sion lakossága, mert nagy Izrael Szentje közepetted.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(3. hang)

Az Úr világosságom és szabadulásom, kitől féljek?

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(1Kor 10,1-4)

Felolvasó: Atyámfiai! Nem akarom elhallgatni előttetek, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak és mindnyájan átmentek a tengeren és Mózestől mindnyájan megkereszteltettek a felhőkben és tengerben és mindnyájan ugyanazon lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazon lelki italt itták; ivának pedig az őket követő lelki sziklából, e kőszikla pedig a Krisztus vala.

Pap: Békesség neked. Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja! (4. hang)

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot. Szent Márk evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Mk 1,9-11)

Pap: Figyelmezzünk! Az időben jőve Jézus Galilea Názáretéből és megkeresztelteték Jánostól a Jordánban. És mihelyt a vízből feljött, látá megnyílni az egeket és a Lelket mint egy galambot leszállani és rajta maradni. És e szózat lőn mennyekből: Te vagy az én szerelmes fiam, tebenned telik kedvem.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek erejével, működésével és eljövetelével, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szálljon e vízre a minden lény feletti Szentháromság tisztító ereje, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a Szentlélek ereje, működése és eljövetele által ajándékoztassék e víznek a megváltás kegyelme és a Jordán áldása, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a Szentlélek eljövetele által világosítassunk meg az értelem és igaz hit világosságával, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szolgáljon nekünk ez a víz megszentelés ajándékául s a bűnöktől való megtisztulásra, és hogy hathatós legyen a test és lélek meggyógyítására s minden jó használatra, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy legyen e víz a szökőkút vize, az örök életre (Jn 4,14), könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szolgáljon minekünk a látható és láthatatlan ellenség minden incselkedésének elűzésére, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindazokért, kik e vízből merítenek, s abból házuk megszentelésére visznek, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mindazoknak, akik e vízből hittel merítenek és azzal szomjukat oltják, szolgáljon lelki és testi megtisztulásukra, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e vízből való részesülésünk által, a Szentlélek láthatatlan lejövetelével megszenteltessünk, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy hallgassa meg Isten imádságunk szavát és irgalmazzon nekünk bűnösöknek, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Nép: Néked, Uram.

Csendes ima

Pap: Jézus Krisztus Úristenünk, egyszülött Fiú, az Atya kebelében nyugvó igaz Isten, élet és halhatatlanság forrása, világosság a világosságtól, ki a sötétség eloszlatása végett jöttél e földre, alázattal esedezünk hozzád: világosítsd meg Szentlelked által a mi elménket is és fogadd töredelmes szívből eredő hálás köszönetünket az általad öröktől fogva művelt csodálatos és nagy tettekért, s az utóbbi időkben irántunk nyilvánított ama üdvhozó gondoskodásodért, mely szerint te, ki a mindenség királya vagy, a mi gyarló és szegény testünket magadra vévén, a szolgai állapotig aláztad meg magad; sőt még szolgai kéz által a Jordán folyóban való megkereszteltetésnek is alávetetted magad, hogy mint legtisztább lény, a vizek természetét megszenteld, s utat készíts nekünk a víz és Lélek általi újjászületésünkre. Mely isteni titok emlékét mostan ünnepelve, töredelmesen könyörgünk hozzád, kegyelmes Uralkodó, hints meg bennünket is, a te méltatlan szolgáidat, engesztelő szent vizeddel és tölts be minket égi malasztod ajándékával és engedd, hogy e víz feletti imádságunk kedves legyen a te jóságodnak és általa mindnyájan mennyei áldásodban részesüljünk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.

E csendes ima után az áldozópad legott fennhangon kezdi:

Ima
(Szt. Szofron jeruzsálemi pátriárka műve)

Minden lény fölött való, végtelen jó, legistenibb mindenható mindent látó, láthatatlan, felfoghatatlan Szentháromság, minden eszes és értelmi lény alkotója, természetfeletti jóság és megközelíthetetlen világosság, ki isteni kegyelmeddel megvilágosítasz minden e világra jövő embert: áraszd reám is, a te méltatlan szolgádra, vigasztaló Lelked sugarait és világosítsd meg értelmi szemeimet, hogy tetszésedre hirdessem a te kifogyhatatlan jótéteményeidet s megmérhetetlen hatalmadat. Fogadd kedvesen könyörgésemet az itt jelenlevő ájtatos Népért, és az én vétkeim ne akadályozzák Szentlelked lejövetelét, de engedd, oh végtelen Jóság, hogy megítéltetés nélkül emelhessem fel hozzád szavamat, s a dicséret imádságát hangoztassam, mondván: Dicsőítünk téged, kegyelmes Urunk, mindenható örök Király! Dicsőítünk téged mindenek teremtője és alkotója! Dicsőítünk téged, ki Anyától atya nélkül, és Atyától anya nélkül születtél. Mert az előbbi ünnepen kisded csecsemőnek láttunk téged; most pedig mint teljes korú férfiú, mint a tökéletestől tökéletes Isten jelentél meg nekünk. Ma mindnyájunkra ünnepélyes nap virradt fel. Ma az angyalok az emberekkel együtt ünnepelnek s a szentek kara velünk gyülekezik. Ma a Szentlélek kegyelme galamb képében szállott le a vizekre. Ma ragyogott fel a soha le nem nyugvó Nap és a világ az Úr világosságával árasztatik el. Ma a Hold teljes fényével világítja még a földet. Ma a csillagok tündöklő színpompával ékesítik az égboltot. Ma a felhők az igaság permetegét harmatozzák az emberi nemre. Ma a Teremtő felett saját teremtménye terjeszti ki kezeit. Ma a vizek állománya vállaira fogadja Alkotójának lépteit. Ma a „láthatatlan” láthatóvá lesz, hogy képesekké tegyen bennünket is a mennyei Atya látására. Ma a próféta és Előhírnök szeretettel járul az Úrhoz, de remegve áll előtte, látván a mindenség Királyát szolgai alázatban. Ma a „kezdetnélküli” saját szolgája előtt hajlik meg, hogy összezúzza a vízben rejtőző sátáni kígyó fejét. Ma a látnoki kéz az „égető tűz” felületét érinti, hogy felöltöztessen bennünket az enyészhetetlenségi fürdő új köntösébe. Ma a Jordán vizei, Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak. Ma titokzatos habok vizével itattatik minden teremtmény. Ma az emberi nem vétkei a Jordán folyó hullámaival mosatnak le. Ma megnyittatik az emberiség számára a paradicsom s az igazság napja ragyog fel nekünk. Ma a Mózes idejebeli keserű víz édes vízzé válik. Ma a régi siránkozástól megszabadulunk, s mint új Izrael üdvözíttetünk. Ma a sötétségből kivezettetünk s az istenismeret világossága villan fel nekünk. Ma levetkőzzük bűnös voltunk szakadozott ruháit és az ártatlanság új köntösébe öltözködünk. Ma a tenger sósvizei az Úrjelenés által forrásvízzé változnak át. Ma a világ ködhomálya Krisztus Istenünk megjelenése által eloszlik és minden teremtményre mennyei világosság árad, ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik. Ma a tévely eloszlattatik s Urunk megjelenése a mi üdvösségünk útját munkálja. Ma a lelki ünnepet ünneplőknek az anyaszentegyház szent és igaz hite nyilváníttatik ki. Ma a mennyeiek a földiekkel együtt ünnepelnek és az alant levők a fent levőkkel közös imáikban társalognak. Ma örvendezve vígad az igazhívők szent és zengedező kara. Ma az Úr keresztségre száll alá, hogy emberi nemünket a magasságba emelje. Ma a „hajlíthatatlan Uralkodó” saját szolgája előtt hajtja meg fejét, hogy a szolgaságból kiragadjon minket. Ma szereztük meg a mennyek országát, mely országnak soha sem lesz vége. Ma a föld és a tenger osztozik örömünkben és a világ vígassággal telik meg. Láttak téged Isten a vizek, láttak téged a vizek és féltek. (Zsolt 76,17) A Jordán visszafordult, látván az Istenség tüzét testben alászállani és habjaiba bocsátkozni. A Jordán visszafordult, látván a Szentlelket galamb képében az égből leszállani és rajtad maradni. A Jordán visszafordult, látván a „láthatatlant” a megtestesült Teremtőt, a mindenség Urát, szolgai alázatban. A Jordán visszafordult és a hegyek megrendültek, látván testben az Istent. A felhők szózatot adtak, csodálkozván a világosságtól jövő világosság felett s igaz Istentől született igaz Isten felett. Ma a Jordánban az Úr ünnepét üljük, ki az engedetlenségből származó halált, a csalárdság fullánkját és a pokol bilincseit e folyam habjaiban süllyesztette el, és a világnak az üdvözülés keresztségét ajándékozta; azért én is, a te bűnös és méltatlan szolgád, a te tényeid nagyszerűség hirdetvén, félelemtől áthatottan, töredelmességgel kiáltok hozzád:

Nagy vagy te Urunk és fölségesek a Te műveid és nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására!

Ezt az áldozópap háromszor mondja s közben a hármas gyertyák közül egyet-egyet a vízben † alak jelzése mellett kiolt. Azután folytatja:

Mert te, saját akaratod szerint, a nemlétből létrehoztál mindeneket és hatalmaddal fenntartod teremtményeidet és gondviseléseddel kormányozod a világot. Te négy fő elemből alkottad teremtményeidet és az esztendő körét négy évszakkal koszorúztad. Tőled rettegnek az összes szellemi erők, téged magasztal a Nap, téged dicsőít a Hold, neked hódolnak a csillagok, neked engedelmeskedik a világosság, előtted remegnek a mélységek, néked szolgálnak a forrásvizek. Te kiterjesztéd az égboltot, mint a sátorfödelet, te megerősítetted a földet a vizek felett, körülövezted fövennyel a tengert és a lélegzésre levegőt fejlesztettél. Néked szolgálnak az arkangyali erők, téged imádnak az angyali karok, néked zengnek örök dicséretet a sokszemű Kerubok és a hatszárnyú Szeráfok, kik szüntelenül környeznek téged és körülted lebegvén szárnyaikkal födözgetik orcájukat a te megközelíthetetlen dicsőséged félelmétől. Mert te, ki felfoghatatlan, örökkévaló és kimondhatatlan Isten vagy, leszállottál a földre és szolgai alakot vevén magadra, hasonlóvá lettél az emberekhez. Mert te, óh Uralkodó! véghetetlen irgalmasságodnál fogva nem tűrhetted, hogy az emberi nem ördög által gyötörtessék, hanem eljöttél és megváltottál minket. Mi bevalljuk a te véghetetlen kegyelmedet, hirdetjük irgalmadat s nem titkoljuk el jótéteményeidet. Úgy, Urunk, megjelenésed fényes ünnepén minden teremtményed dicsőít téged; mert te természetünk szülötteit szabadokká tetted, a Szűznek méhét születésed által megszentelted; mert te, ki Istenünk vagy, a földön megjelentél, és közöttünk lakoztál; mert te a Jordán folyó habjait Szentlelkednek mennyből való leküldése által megszentelted és az ott rejtőző kígyók fejeit összetörted;

† alakban a vízre lehelvén mondja:

Te tehát emberszerető Király, jer most is a te Szentlelked lejövetele által és szenteld meg ezt a vizet! (Háromszor)

És részesítsd azt a megváltás kegyelmében, a Jordán áldásában, tedd a romolhatatlanság forrásává és a megszentelés ajándékává: hogy szolgáljon nekünk bűneink bocsánatára, betegségeink gyógyítására, a gonosz szellemek elűzésére. És legyen e víz minden ellenséges erőnek megközelíthetetlen és angyali erővel teljes: hogy mindazoknak, kik abból merítenek és ízlelnek, váljék lelki és testi megtisztulásukra, betegségeik gyógyulására, lakóházaik megszentelésére, legyen az hathatós erejű minden jó és hasznos dologra. Mert te vagy, mi Istenünk, ki a víz és Lélek erejével megújítottad a mi bűn által megavított természetünket (Zsid 8,13). Te vagy, mi Istenünk, ki Nóé idejében özönvízbe fullasztottad a bűnt. Te vagy, mi Istenünk, ki Mózes vezetése alatt a tenger hullámai által szabadítottad meg Izrael Népét a Fáraó rabságából. Te vagy, mi Istenünk, ki a pusztában kősziklából vizet fakasztván, a patakok medreit megtöltötted s Néped szomját lecsillapítottad. Te vagy, mi Istenünk, ki Illés próféta könyörgésére, víz és tűz által szabadítottad meg Baal imádásától Izraelt:

Itt jobbkeze ujjait a vízbe mártván, azt † alakban megáldja a következő szavakkal:

Most is magad Uralkodó, szenteld meg e vizet a te Szentlelkeddel! (Háromszor)

És adj mindazoknak, kik e vizet érintik és azzal meghintetnek, megszentelést, egészséget, megtisztulást és mennyei áldást!

Emlékezzél meg Urunk istenszerető N. püspökünkről, a tisztes áldozópapságról, a Krisztus-szerinti ségédlő papságról, az egész egyházi rendről, a jelenlevő hívekről és igaz okokból távollevő testvéreinkről; könyörülj rajtuk és rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint.

Hogy a világ összes elemei: az angyalok, az emberek, minden látható és láthatatlan lények dicsőítsék a te legszentebb Nevedet, az Atyáéval és a Szentlélekével egyetemben, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Csendes ima

Pap: Urunk, ki a Jordánban megkereszteltettél és a vizeket megszentelted, hajtsd hozzánk füledet, hallgasd meg könyörgésünket és áldj meg minket, kik fejünk meghajtása által a szolgaság állapotát jelképezzük; és méltass bennünket, hogy e vízben való részesülésünk által teljünk el a te megszentelő malasztoddal, lelkünk és testünk teljes meggyógyulására.

Fennhang

Pap: Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk, a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap a kereszt két szárnyát két kezébe fogva, azt háromszor a vízbe meríti, mialatt énekeltetik:

Tropár
(1. hang)

A Jordánban való kereszteltetésedkor Urunk, kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, kedves fiának nevezvén téged. A Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát; ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Az áldozópap keresztet csókoltat és meghinti az oltárt, a templomot és a népet szentelt vízzel, mialatt a kántor a föntebbi tropárt ismételve énekli, végül pedig:

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (6. hang)

Magasztaljuk, óh hívek, a mi Istenünktől reánk árasztott jótétemény nagyságát, ki vétkünk miatt lett emberré és megtisztulásunk végett tisztíttatik meg a Jordánban. Ő, ki egyedül tiszta és szennytelen, megszentel engem és a vizeket, és összezúzza a vízben rejtőző kígyók fejeit. Merítsünk tehát örvendezve e vízből atyámfiai; mert a hittel merítőknek láthatatlanul adatik a Szentlélek kegyelme Krisztus Istenünktől és lelkünk Üdvözítőjétől.

Ezek után éneklik:

Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké! (Háromszor)

Végül olvastatik a 33. zsoltár s a liturgia befejeztetik.

33. zsoltár

Áldom az Urat minden időben; az ő dicsérete számban lesz mindenkoron. Az Úrban dicsekedik az én lelkem; hallják meg ezt a szelídek, és vigadjanak. Magasztaljátok az Urat velem; és dicsőítsük az ő nevét egyetemben. Kerestem az Urat, és meghallgatott engem. Járuljatok hozzája és megvilágosodtok, és orcátok nem szégyenül meg. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította őt. Az Úr angyala az őt félők körül lakozik, és megmenti őket. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr; boldog ember, ki őbenne bízik. Féljétek az Urat minden szentjei, mert nincs fogyatkozásuk az őt félőknek. A gazdagok szűkölködtek és éheztek; de kik az Urat keresik, semmi jóban meg nem fogyatkoztak.