Vízszentelés a Makkabeusok napján

(A szükséghez képest bármely napon végezhető.)

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

142. zsoltár

Uram, hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe esedezésemet igazmondásod szerint; hallgass meg engem igazságod szerint, és ne szállj ítéletre szolgáddal; mert egy élő sem igazul meg a te színed előtt, mert az ellenség üldözi lelkemet, földig alázza életemet, sötétségbe helyez engem, mint a rég megholtakat. És lelkem szorongatásban vagyon, szívem megháborodott bennem. Megemlékezem a régi napokról, elmélkedem minden cselekedetről; kezeid alkotmányairól elmélkedem. Kiterjesztem hozzád kezeimet; lelkem eped érted, mint a vízért szomjazó föld. Hamar hallgass meg engem, Uram! Lelkem eleped; ne fordítsd el tőlem orcádat, mert hasonló leszek a sírgödörbe menőkhöz. Add, hogy korán halljam irgalmasságodat; mert te benned bízom. Mutasd meg nekem az utat, melyen járjak; mert hozzád emelem az én lelkemet. Ments meg engem ellenségeimtől, Uram! te hozzád folyamodom. Taníts meg engem akaratodat cselekednem, mert Istenem vagy; a te jó lelked elvezet engem a biztos földre. A te nevedért életet adsz nekem, Uram! igazságod szerint kimented lelkemet a szorongatásból; és irgalmad szerint elveszted ellenségeimet és elveszted mind, akik szorongatják lelkemet; mert én a te szolgád vagyok.

A kántor énekli a 4. hangon:

Isten az Úr, ki megjelent nekünk, áldott ki az Úr nevében jő!

Tropár
(4. hang)

Siessünk buzgón az Istenszülőhöz, mi bűnösök és lealázottak, és boruljunk le bűneinket töredelmesen megbánván, lelkünk mélyéből kiáltsuk: Könyörülj rajtunk és segíts, ó királynőnk! Íme bűneink tengerében mindjárt elveszünk, ne hagyd védtelenül szolgáidat, mert te vagy a mi egyedüli védelmezőnk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Sohasem szűnünk meg mi, méltatlanok, hirdetni hatalmadat Istenszülő; mert ha te nem állottál volna mellénk könyörögve érettünk, ki mentett volna meg minket oly sok veszélytőt? Ki őrzött volna meg bennünket mostanáig sértetlenül? Nem hagyunk el téged, Királynénk, ki mindig megőrzöd szolgáidat minden bajtól; mert te vagy a mi vigasztaló oltalmunk és védelmünk, egyetlen áldott.

50. zsoltár

Könyörülj rajtam Isten! a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. * Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, és bűnömből tisztíts meg engem. * Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem vagyon mindenkor. * Egyedül neked vétettem, és gonoszt előtted cselekedtem, hogy igaznak találtassál beszédeidben, és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. * Mert íme vétekben fogantattam, és bűnökben fogant engem anyám. * Mert íme az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. * Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok; moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. * Add, hogy örömet és vigasságot halljak, és örvendezzenek megalázott csontjaim. * Fordítsd el orcádat bűneimről, és töröld el minden gonoszságomat. * Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az igaz lelket újítsd meg belső részeimben. * Ne vess el engem színed elől, és Szentlelkedet ne vedd el tőlem. * Add vissza nekem üdvözítésed örömét, és uralkodó lélekkel erősíts meg engem. * Megtanítom utaidra a gonoszokat, és az istentelenek hozzád térnek. * Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. * Uram! nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni. * Mert ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna; de az égő áldozatokban nem gyönyörködöl. * Áldozat Istennek a kesergő lélek; a töredelmes és alázatos szívet, óh Isten, nem veted meg. * Cselekedjél kegyesen Uram, jó akaratodból Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai. * Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, az ajándékokat és égő áldozatokat, akkor tesznek oltárodra borjakat.

Tropárok
(6. hang)

Ki az angyal köszöntését fogadtad, és saját Alkotódat szülted, tisztaságos Szűz! üdvözítsd a téged magasztalókat. (Háromszor)

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

A te Fiadat dicsőítjük Istenszülő és kiáltjuk: Legtisztább Királynénk, minden bajtól mentsd meg szolgáidat!

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Te vagy a királyok, próféták, apostolok és vértanúk dicsősége és a világ pártfogója, óh Szeplőtelen!

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Minden igazhívőnek nyelve dicsőíti, áldja és magasztalja a te szeplőtelen szülésedet, Mária, Istennek jegyese.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Kérlek, bocsásd meg énnekem, méltatlannak, bűneimet, Krisztusom! szülőd imádságai által, mint irgalmas.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Benned helyezém bizalmamat Istenszülő, üdvözíts engem imádságaiddal s eszközöld bűneim bocsánatát.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Ébressz engem új életre életadónknak és Üdvözítőnknek Anyja, és üdvözíts, óh áldott, imádságaiddal; mert te vagy lelkünk reménysége.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

A mindenek Alkotóját méhedben foganó szent Szűz üdvözítsd imádságaiddal a mi lelkünket, óh Szeplőtelen!

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Ki minden ige feletti ige által szülted Istennek Igéjét, dicsőített Istenszülő! kérjed őt lelkünk üdvösségéért.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Ki minden embernél bűnösebb vagyok, óh Királynénk: engeszteld meg imádságaiddal az én ítélő bírámat és a te Fiadat.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Kik vétkeink árjában úszunk, üdvözlégy! – kiáltjuk neked tiszta Istenszülő és örök Szűz, s közbenjárásod által üdvözítésünkért esedezünk.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Az örök tűzből és az előkészített kínok helyéről ragadj ki engem, Istenszülő, hogy áldjalak téged örökké.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Ne vesd meg szolgáid imádságait, dicsőített Királynénk, hogy általad minden szorongattatástól megszabaduljunk.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Betegségtől, fájdalmaktól és minden bajtól ments meg minket, kik a te szent oltalmad alá menekülünk.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Hallatlan csoda történt általad, Istenszülő, mert miérettünk s emberi alakban szülted a mindenek Alkotóját s a mi Istenünket.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

A te hajlékod, Istenszülő, ingyenes gyógyforrása lett minden betegségnek és vigasztalása a szorongatott lelkeknek.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Legszentebb Istenszülő, Üdvözítőnk Anyja, mentsd meg szolgáidat minden bajtól és minden szükségtől.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Szabadítsd meg szolgáidat, legszentebb Királynénk az őket érhető megfenyítéstől és minden lelki és testi sérüléstől.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Üdvözítsd imádságaiddal a hozzád folyamodókat, istenszülő Szűz, és mentsd meg őket minden szükségtől és aggódástól.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Ki léphet be a te hajlékodba, Istenszülő, hogy gyorsan ne nyerjen meggyógyulást, óh Szeplőtelen!

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Magad kegyelmes Uram, kit az összes szent és mennyei karok imádnak, a téged szülő szűz Anyáért tisztíts meg engem.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Légy könyörületes, Üdvözítőnk, az örök élet reményében elhunyt testvéreink iránt, enyhítsd és bocsásd meg minden vétkezéseiket.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Üdvözlégy a világ megváltásának kútforrása, Szent Szűz! Üdvözlégy az égi manna edénye s az örök világosság szövétneke, Istennek szeplőtelen jegyese.

Előének: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!

Óh Szűz, ki szülted az Üdvözítőt, a világ uralkodóját és Urunkat, kérjed őt lelkünk üdvösségéért.

Előének: Szent Háromság, mi Istenünk, dicsőség néked.

Téged éneklünk a szent Háromságban egy Isten, néked háromszor szent éneket ajánlunk s az üdvösség elnyeréséért hozzád esedezünk.

Előének: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Üdvözlégy szent hegy, üdvözlégy égő bokor, üdvözlégy paradicsom ajtaja, üdvözlégy mennyország lépcsője, üdvözlégy titokzatos asztal, üdvözlégy mindnyájunk segítsége, legdrágább Királynénk!

Előének: Legdrágább Istenszülő, imádd Istent érettünk!

A te legtisztább Anyádnak és minden szentjeidnek imádságai által, óh Irgalmas, ajándékozd kegyelmedet a te népednek.

Előének: Szent angyalok, imádjátok Istent érettünk!

A te arkangyalaid, angyalaid és mennyei Rendjeid imádságai által őrizd meg, Üdvözítőnk, a te szolgáidat.

Előének: Keresztelő szent János, imádd Istent érettünk!

A tisztes és dicső próféta, előhírnök és keresztelődnek imádságai által őrizd meg, Krisztus Üdvözítőnk, a te szolgáidat.

Előének: Szent Apostolok és Vértanúk, imádjátok Istent érettünk!

A te dicső Apostolaid, Vértanúid és minden szentjeid imádságai által, Krisztus, ajándékozd kegyelmedet a te népednek.

Előének: Szent ingyenes orvosok, imádjátok Istent érettünk!

A dicső ingyenes orvosok imádságai által, Krisztus, őrizd meg a te szolgáidat, s minden bajtól és szükségtől mentsd meg őket.

Előének: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Az Atyát és a Fiút és a Szentlelket dicsőítjük mondván: Szentháromság, üdvözítsd a mi lelkünket.

Előének: Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Ki az utóbbi időkben csodálatosan méhedben fogantál és meg szülted Alkotódat, üdvözítsd, óh Szűz, a téged magasztalókat.

Ezután éneklik:

Az irgalom ajtaját nyisd meg nekünk áldott Istenszülő! kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól; mert te vagy a keresztény nép üdvössége.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mert szent vagy te, mi Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropárok
(6. hang)

Most virradt fel megszentelésünk napja és az igazságos bíró vár reánk; de térj meg lelkem és tarts bűnbánatot, mint ama bűnös nő, könnyek közt kiáltván: Uram irgalmazz nékem!

A mai napon vizeid bőségével Krisztusom, megnyitod tisztaságos Szülőd hajlékában a gyógyulás forrását, és áldásodnak ránk hintett harmatával megszünteted a szenvedők betegségeit; mert te vagy lelkünk és testünk kegyes orvoslója.

Az égből küldd malasztodat életadó, a vizeket szenteld meg és minden szennytől tisztíts meg minket.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Szültél mint szűz, férfit nem ismervén, és szűz maradtál mint szeplőtelen anya; istenszülő Mária! Kérjed Krisztus Istenünket lelkünk üdvösségéért.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Legtisztább istenszülő Szűz, igazgasd kezünk műveit és bűneink bocsánatáért esedezzél, midőn az angyali dicséneket énekeljük:

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(3. hang)

Az Úr világosságom és szabadulásom, kitől féljek.

Vers. Az Úr életem oltalmazója, kitől remegjek? (Zsolt 26,1)

Az Úr világosságom és szabadulásom, kitől féljek.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol zsidókhoz írt levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(Zsid 2,11–18)

Felolvasó: Atyámfiai! Aki megszentel és akik megszenteltetnek, egytől vannak mindnyájan. Ez okból nem szégyenli őket atyjafiainak nevezni, mondván: Hirdetni fogom nevedet atyámfiainak, a gyülekezetnek közepette dicsérlek téged. És ismét: Ő benne bízom. És megint: Íme én és gyermekeim, kiket nekem adott az Isten. Mivel pedig a gyermekek részesek a testben és vérben, ő is hasonlóképen részes lett azokban, hogy a halál által megrontsa azt, kinek a halálon volt birodalma, tudniillik az ördögöt és megszabadítsa azokat, kik a haláltól való félelem miatt teljes életükben kötelezve valának a rabszolgaságra. Mert az angyalokat sehol sem fogta fel, hanem Ábrahám ivadékát felfogta. Azért mindenben hasonlónak kellett lennie atyjafiaihoz, hogy irgalmas legyen és hűséges főpap az Isten előtt, hogy eltörölje a nép bűneit; mert amiben maga szenvedett és megkísértetett, azokat is segítheti, kik megkísértetnek.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja! (6. hang)

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent János evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Jn 5,1–4)

Pap: Figyelmezzünk! Azon időben fölméne Jézus Jeruzsálembe. Vagyon pedig Jeruzsálemben egy fürdőtó, mely zsidóul Beteszdának neveztetik és öt tornáccal bír. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, elszáradtak nagy sokasága, kik a víz hullámzását várják vala. Mert az Úr angyal időnkint leszállt a tóba, hullámzásba jött a víz, és aki először szállt le a tóba a vízhullámzás után, meggyógyula, bárminő betegségben sínylődött.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz.          Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek ereje, működése és lejövetele által, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek ereje, működése és lejövetele által, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy küldessék le reá a megváltás kegyelme és a Jordán áldás, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ajándékoztassék neki gyógyerő a Szentlélek lejövetele által, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szolgáljon lelkünk és testünk meggyógyulására és minden ellenséges erő elűzésére, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy legyen ez a víz a romolhatatlanság forrása, a megszentelés és az üdvösség ajándéka, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindazokért, kik abból merítenek és azt hasznukra fordítják, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy legyen a bűnök bocsánatára és a betegségek gyógyítására, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy világosíttassunk fel az egyvalóságú Háromság által az értelem világosságával, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy küldessék le e vízre a minden lény feletti Háromság tisztító működése, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a mi Urunk Istenünk küldje szívünkbe az ő világosságát és bölcsességét, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindazokért, kik Istentől segítséget és oltalmat várnak könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy a mi Urunk Istenünk a mi meghintésünk és e vízben való részesülésünk által fogadjon bennünket fiaivá és országának örököseivé, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, minden lénynek Alkotója! ki hatalmas vagy szándékaidban és csodálatos műveidben, ki megőrzöd szövetségedet és fönntartod mindazokat, kik téged szeretnek s parancsolataidat teljesítik, s ki a nyomorral küzdők könnyeit letörlöd: te Urunk, a testnélküli szellemek képében való megjelenés által nem akartál megrettenteni bennünket, hanem hozzánk hasonló emberi alakban jöttél e világra, hogy a mi gyarló testünknek is valódi épséget kölcsönözz és mondjad: „Íme meggyógyultál már, ne vétkezzél.” Te a föld sarából életerős szemeket hoztál létre és mosdást parancsolván, igéiddel azokban a látás világát megnyitottad. Te a vétkes indulatok gerjedelmeit lecsillapítod, földi létünk tengerének vészes örvényeit nyugalomra inted és a testi vágyak csapongó kitöréseit megfékezed. Te magad, kegyelmes Király, ki víz és Lélek által hófehérségű köntösbe öltöztettél bennünket:

(Vízbe merített ujjakkal † alakban áldva a vizet, mondja:)

Küldd le legszentebb, elevenítő és megszentelő Lelked malasztját † és szenteld meg ezt a vizet. (Háromszor)

És e vízben való részesülés és a meghintés által add nekünk áldásodat bűneink tisztátalanságának lemosására, a sátáni gonosz cselvetés, kísértések, rémlátások elűzésére, minden jó cselekedetben és törvényed teljesítésében való előmenetelre. Úgy Urunk! látogasd meg a mi emberi tehetetlenségünket és gyógyítsd meg kegyelmeddel minden testi betegségünket, a mi legtisztább s legáldottabb királynénk, az istenszülő és mindenkor szűz Máriának könyörgései által, a te drága és elevenítő keresztednek erejével, a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által, a tisztes és dicső próféta, előkövet és keresztelő Jánosnak, a szent, nevezetes és minden dicséretre méltó apostoloknak, szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püspökeinek: nagy Vazul, Gergely, a hittudós, Aranyszájú Jánosnak, Atanáz és Cyrillnek és a likiabeli mirai főpüspök, csodatevő szt. Miklós atyánknak, a jógyőzelmű és dicséretes György és Demeter nagyvértanúknak; a szent, igaz és isteni ősök Joákim és Annának, a szent és dicső csodatevő és ingyenesorvosok: Kozma és Damjánnak, Cyrus és Jánosnak, Pantaleimon és Hermolausnak, Sámson és Diomedesnek, Mokios és Aniketasnak, Thalaleus és Trifonnak, a szent Makkabeus nagyvértanúknak (vagy: N. szentnek), kiknek emlékét a mai napon ünnepeljük és minden szenteidnek közbenjárása által.

És légy irgalommal az itt jelenlevő s neked szolgáló keresztény hívek iránt. Emlékezzél meg Urunk az igazhitű egyház minden püspökéről, kik helyesen hirdetik a te igazságod igéjét és az egész áldozópapi- és szerzetes-rendről s üdvösségükről. Emlékezzél meg Urunk a bennünket gyűlölőkről és szeretőkről, a szent szolgálatokat telesítő testvéreinkről az igaz okokból távollevőkről és magukat a mi imádságainkba ajánlottakról. Emlékezzél meg Urunk fogságban levő és veszélyben forgó összes testvéreinkről, könyörülj rajtok a te nagy irgalmasságod szerint, megmentvén őket minden szükségtől; mert te vagy a gyógyulás forrása, Krisztus Istenünk és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Csendes ima

Pap: Urunk, ki a Jordánban megkereszteltettél és a vizeket megszentelted, hajtsd hozzánk füledet, hallgass meg áldj meg minket, kik előtted szolgai állapotunkat alázattal bevalljuk; e vízben való részesülésünk által pedig testünk és lelkünk üdvözülésére szentelj meg bennünket.

Fennhang

Pap: Mert te vagy a mi megszentelésűnk és téged dicsőítünk, imádunk és neked hálát adunk kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap a keresztet háromszor † alakban a vízbe meríti, mialatt háromszor éneklik:

Tropár
(1. hang)

Üdvözítsd, Uram, a te népedet és áldd meg a te örökségedet, adj győzelmet ellenségei felett hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet.

Tropár
(2. hang)

A te ajándékaidra méltass minket istenszülő Szűz, elnézvén vétkezéseinket és meggyógyítván betegségeinket, óh tisztaságos! kik hittel fogadjuk áldásodat.

Következik a keresztcsókolás és a jelenlevő népnek és az egész templomnak szentelt vízzel való meghintése, mely alatt éneklik:

Versének
(4. hang)

A gyógyulás forrását bírjátok, oh szent Ingyenesek! kik Üdvözítőnk, a kiapadhatatlan forrás szent malasztját nyervén, minden szorongatottnak segítségére vagytok; mivel tinektek, mint az apostolok méltó társainak mondja az Úr: íme hatalmat adtam nektek a tisztátalan lelkek felett, hogy azokat kiűzzétek és minden betegséget és fájdalmat gyógyítsatok; azért az ő parancsát: „Ingyen vettétek, ingyen adjátok” ti készséggel teljesítvén, lelki és testi szenvedéseinknek gyógyulást ajándékoztok.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Tekints szolgáid imádságaira, óh Szeplőtelen! Enyhítsd gyötrő szenvedéseinket, s minden aggódástól szabadíts meg minket; mert te vagy a mi egyedüli, szilárd és biztos erősségünk. A te oltalmad alá menekülünk, hogy meg ne szégyenüljünk, Istenszülő, kik hozzád fohászkodunk. Engedj a mi kéréseinknek, kik néked hittel énekeljük: üdvözlégy Királynénk, mindnyájunk segítője, öröme s védelme és lelkünk üdvössége!

Nagyasszonyunk! Fogadd szolgáid imádságait és ments meg minden szükségtől és aggódástól.

Ekténia

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még, hogy őrizze meg Isten ezen várost (községet) s minden várost, községet és vidéket az éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzvésztől, háborútól, idegenek betörésétől s minden belvillongástól. És hogy a jóságos és emberszerető Isten irgalmas, jóakaratú és engesztelékeny legyen irántunk s hárítsa el tőlünk ellenünk támadt összes haragját, mentsen meg minket a reánk nehezedő igazságos megfenyítéstől és könyörüljön rajtunk!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Pap: Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain és a messze tengeren levők reménysége. És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Ima

(Fennhangon mondandó.)

Pap: Nagyirgalmú Uralkodó, Jézus Krisztus Úristenünk, a mi legtisztább királynénk, az istenszülő és mindenkor szűz Máriának könyörgései által, a te drága és elevenítő keresztednek erejével, a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által, a tisztes és dicső próféta, előkövet és keresztelő Jánosnak, a szent nevezetes és minden dicséretreméltó apostoloknak, szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püspökeinek: Nagy Vazul, Gergely a hittudós, Aranyszájú Jánosnak, Atanáz és Cyrillnek és a likiabeli mirai főpüspök csodatevő szent Miklós atyánknak, a szent és jógyőzelmű vértanúknak, szentéletű és isteni ihlettségű atyáinknak, a szent, igaz és isteni ősök Joákim és Annának, szent N.-nek kinek a mai napon emlékét ünnepeljük és minden szemeidnek közbenjárása által tedd kedvessé imádságainkat, add meg bűneink bocsánatát, oltalmazz minket szárnyaid árnyékával, űzz el tőlünk minden ellenséget és támadót. Adj békességes életet nekünk, Urunk, könyörülj rajtunk és világodon s üdvözítsd lelkünket, mint jóságos és emberszerető.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább Anyjának könyörgései által, a drága és elevenítő keresztnek erejével, a hét Makkabeus szent vértanúnak, az ő tanítójuknak: Eleazarnak és anyjuknak: Szolomoniának, és összes szentjeinek közbenjárása által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.