Vízszentelés röviden

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

28. zsoltár

Hozzatok az Úrnak, Isten fiai! hozzatok az Úrnak fiatal kosokat. Hozzatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, hozzatok az Úr nevének dicsőséget; imádjátok az Urat az ő szent tornácában. Az Úr szava a vizeken, a fölség Istene mennydörög; az Úr a sok víz fölött. Az Úr szava erőben, az Úr szava dicsőségben jő. Az Úr szava összetöri a cédrusokat; az Úr összetöri Libanon cédrusait; és szökdelteti azokat mint a borjút, a Libanont, mint az egyszarvúak fiát. Az Úr szava szétvágja a tűz lángját. Az Úr szava megrendíti a pusztát; és az Úr megmozdítja Kádesz pusztáját. Az Úr szava vajúdásba hozza a szarvasokat, és megritkítja a sűrűket, és az ő templomában mindnyájan dicsőséget mondanak. Az Úr a vízözön felett uralkodik és az Úr, mint Király, örökké fog ülni. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességben.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Tropár
(6. hang)

Életadó Urunk! Küldd le az égből malasztodat, szenteld meg a vizeket, minden testi és lelki bajaink gyógyulására. (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Nagy Isten, ki számtalan csodát művelsz, tekints kegyesen hozzád esedező alázatos szolgáidra, küldd le Szentlelkedet (ujjait a vízbe mártva, azt kereszt alakban áldja) és szenteld † meg ezt a vizet és részesítsd a megváltás kegyelmében, a Jordán áldásában; tedd a romolhatatlanság forrásává, a megszentelés ajándékává, összes bűneink bocsánatára, betegségeink gyógyítására és a gonosz szellemek elűzésére; s legyen e víz minden ellenséges erőnek megközelíthetetlen és angyali erővel teljes; hogy mindazoknak, kik abból merítenek és ízlelnek, váljék lelkük és testük megtisztulására, betegségeik gyógyulására, lakóházaik megszentelésére s legyen hathatós erejű minden jó és hasznos dologra. És mindaz, mi az igazhívők házaiban és helyiségeiben e vízzel meghintetik, tisztuljon meg minden szennytől és oldoztassék fel minden bajtól. És hogy ne fészkelje be magát oda a megrontó szellem és a mételyező légáramlat veszedelme. Hogy távozzék onnét az ott lappangó ellenség minden csalárdsága és cselvetésé; s hogy minden egyéb, mi a lakosok egészségét veszélyeztetné vagy nyugalmát háborítaná, e vízzel való meghintés által elűzessék. Mert áldott és dicsőített a te legtiszteltebb és magasztos neved, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A keresztet a vízbe mártván háromszor énekeljük:

Tropár
(1. hang)

Üdvözítsd Uram a te népedet, és áldd meg a te örökségedet, adj győzelmet ellenségei felett hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet.

Ezután a rendes napi elbocsátás.